Tietosuojakäytäntö

Hyvä käyttäjä,


tältä sivulta löydät tiedot siitä, miten henkilötietojasi käytetään www.smeg.fi-verkkosivustolla (josta käytetään jäljempänä nimitystä ”Verkkosivusto”). Syy näiden tietojen tarjoamiseen ei ole pelkästään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen N:o 2016/679 (jäljempänä ”GDPR”) asettamien henkilötietoja koskevien lakisääteisten vaatimusten täyttäminen. Henkilötietojen suojaaminen on myös yksi yhtiön perusarvoista, ja haluamme antaa käyttäjillemme kaikki tiedot, joiden avulla he voivat varjella yksityisyyttään ja seurata, miten heidän Verkkosivuston käytön yhteydessä antamiaan tietoja käytetään.

 

Rekisterinpitäjä
Henkilötietojen rekisterinpitäjä, ts. taho, joka tekee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ja keinoja koskevat päätökset, on Smeg Finland (jäljempänä ”Smeg” tai ”me” taivutusmuotoineen), jonka rekisteröity osoite on Helsinki. Voit ottaa yhteyttä Smegiin sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse Smegin toimistoon.

 

Kerättävien henkilötietojen tyyppi ja lähde
Kun käyttäjä selaa Verkkosivustoa, täyttää siellä olevia verkkolomakkeita (esim. tukipyyntölomakkeen) tai haluaa vastaanottaa markkinointiviestintää, voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja (eli tunnistettaviin henkilöihin liittyviä tietoja):

 

 • Tiedot, jotka käyttäjä on antanut täyttämällä verkkolomakkeita, esimerkiksi tukipyyntölomakkeen tai lomakkeen, jolla hän pyytää tietoja Smegin tuotteista ja tarjonnasta, mukaan lukien tunnistetiedot (etunimet ja sukunimi), yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero), asiakkaan hankkimastaan tuotteesta tukipyyntöä varten antamat tiedot ja asiakkaan tarvitseman tuen tyyppi (mukaan lukien pyynnön lisätietokenttään annetut tiedot)

 

 • Verkkosivuston käytön aikana keräämämme tiedot (”selaustiedot”), esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, URI (Uniform Resource Identifier) -tunnus, pyynnön lähetysaika, pyynnön lähetystapa palvelimeen, vastaukseksi saadun tiedoston koko, palvelimen antaman vastauksen tilan (onnistui, virhe ym.) ilmaiseva numerokoodi sekä muut käyttäjän käyttöjärjestelmään ja laite- ja ohjelmistoympäristöön liittyvät tiedot. Tällaisten tietojen lähettäminen liittyy oletusarvoisesti Internet-yhteysprotokollien toimintaan. Näitä tietoja ei kerätä tavalla, jolla ne voitaisiin yhdistää tunnistettaviin rekisteröityihin, mutta niiden luonteen takia niiden avulla voi kolmannen osapuolen tietoihin yhdistämällä olla mahdollista tunnistaa käyttäjä. Lisäksi näitä tietoja voi käyttää (muun muassa) selvittämään Verkkosivustoamme vastaan tehtyjä tietoturvarikoksia.

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tarvitsemme yllä mainittuja tietoja Verkkosivuston turvallisen käytön varmistamiseen, tuotetuen tai tuotteisiin liittyvien palvelujen toimittamiseen, muiden pyyntöjen käsittelyyn ja toimintaan liittyvän viestinnän vastaanottamiseen. Jos käyttäjä antaa siihen suostumuksensa, voimme lähettää hänelle Smegin tuotteita ja palveluita koskevia ehdotuksia, joista arvioimme hänen olevan kiinnostunut. Seuraavassa on lisätietoja asiasta. Käsittelemme käyttäjien tietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 

 • Käyttäjien esittämien kodinkoneen käyttöä tai huoltoa koskevien tukipyyntöjen käsittelemiseen sekä tuotteita, palveluita ja tarjouksia koskeviin kysymyksiin vastaamiseen. Jos pyynnön lähettäminen edellyttää lomakkeen täyttämistä, lomakkeeseen tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia, joita ilman emme voi toteuttaa pyyntöä. Voimme kerätä ja käsitellä näitä tietoja ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta, sillä näitä tietoja tarvitaan pyynnön toteuttamiseen. Käsittelyn oikeusperuste on käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano (esim. jos käyttäjä on ostanut kodinkoneen ja pyytää apua sitä koskien) GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tai oikeutettu etumme GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

 

 • Käyttäjän ostaman kodinkoneen rekisteröimiseen. Jos rekisteröityminen edellyttää lomakkeen täyttämistä, lomakkeeseen tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia, joita ilman emme voi toteuttaa pyyntöä. Voimme kerätä ja käsitellä näitä tietoja ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta, sillä näitä tietoja tarvitaan pyydetyn palvelun toimittamiseen. Käsittelyn oikeusperuste on käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

 

 • Smeg Nordic AB:n automaattisin keinoin, esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviesteinä, lähettämän tai ei-automaattisesti, esimerkiksi puheluina, välittämän Smeg-konsernin tuotteita koskevan mainos- ja markkinointiviestinnän sekä tuotetta ja saatuja palveluita koskeviin markkina- ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin tai Smegin järjestämiin hankkeisiin ja tapahtumiin osallistumista koskevien kutsujen vastaanottamiseen. Tähän tarkoitukseen tarvitaan käyttäjän suostumus, mikä on tietojen käsittelyn oikeusperuste GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jollei käyttäjä sitä kiellä, haluamme lähettää käyttäjälle viestintää, jonka arvioimme kiinnostavan häntä. Näin ollen lähetämme hänelle vain tarjouksia, jotka hänen profiilinsa tietojen, hänen tekemiensä valintojen ja rekisteröimiensä kodinkoneiden sekä käyttämiensä palvelujen perusteella voivat olla hänen kannaltaan kiinnostavia. Jos käyttäjä ei ilmaise suostumustaan tai anna näihin tarkoituksiin tarvittavia tietoja, hän voi edelleen vapaasti käyttää palveluitamme, mutta hän ei saa tuotteitamme koskevaa mainos- ja markkinointiviestintää.

 

 • Jos haluat lähettää meille avoimen hakemuksen työnhakuosion kautta tai lähettämällä meille ansioluettelosi Smegin sähköpostiosoitteeseen, lue sitä koskeva tietosuojakäytäntö seuraavasta linkistä.

 

Smegin verkkokaupan kautta toteutettavia etämyyntipalveluita koskeva tietosuojakäytäntö on nähtävissä seuraavan linkin kautta.

 

Käsittelytavat
Käyttäjän tietoja käsitellään pääasiassa IT-järjestelmillä ja analysointityökaluilla, ja käsittelystä vastaa Smegin kouluttama valtuutettu henkilöstö. Olemme toteuttaneet toimet, jotka takaavat käsittelyn asianmukaisuuden, laillisuuden ja läpinäkyvyyden tietosuojalainsäädännön (GDPR mukaan lukien) edellyttämällä tavalla sekä suojanneet henkilötietosi teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla, joiden tarkoitus on estää tietojen häviäminen ja laiton tai vääränlainen käyttö sekä luvaton pääsy tietoihin.

 

Tietojen säilyttäminen
Säilytämme tietoja sen ajan, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty, sekä lakisääteisiin tarkoituksiin, enintään 10 vuoden ajan. Kun käyttäjä tilaa uutiskirjeemme tai antaa luvan lähettää markkinointiviestintää, hän voi peruuttaa näiden palveluiden tilauksen milloin tahansa kirjoittamalla jäljempänä annettuun osoitteeseen. Siinä tapauksessa käyttäjän tietoja säilytetään vain, jos se on tarpeen käyttäjän tilaamien palvelujen toimittamiseksi (esimerkiksi takuun edellytyksenä oleva tuoterekisteröinti tai tukipyynnöt). Säilytämme kuitenkin käyttäjän suostumuksen sähköiseen markkinointiin kahden vuoden ajan edellisen ennen tilauksen peruuttamista lähetetyn viestin lähettämisestä.

 

Tietojen jakaminen ja luovuttaminen
Smeg käyttää ulkopuolisia palvelutoimittajia Verkkosivuston toiminnan varmistamiseen ja sen kautta tilattujen palveluiden toimittamiseen tilaajille. Näiden ulkopuolisten tahojen pääsyä tietoihin säädellään erityisillä sopimusehdoilla, jotka rajoittavat tietojen käytön Verkkosivuston toiminnan ja sen kautta toimitettujen palveluiden toimittamisen kannalta välttämättömään käsittelyyn. Nämä ulkopuoliset toimittajat toimivat henkilötietojen käsittelijöinä (jäljempänä ”Henkilötietojen käsittelijät”), ja ne ovat korvausvastuussa, jos ne käsittelevät tietoja saamiensa ohjeiden vastaisesti. Lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen edellyttämän tietojen luovuttamisen lisäksi tietoja voidaan ilmoittaa Smegin valtuuttamalle henkilöstölle, jolla on tehtävän edellyttämät tiedot ja koulutus, tai Smegin lukuun ja sen ohjeiden mukaisesti Henkilötietojen käsittelijöinä toimiville kolmansille osapuolille, jollaisia ovat myös kodinkoneisiin liittyviä esi- ja jälkimarkkinapalveluita tarjoavat yritykset. Erityisesti avustus- ja tukipyynnöissä tietoja käsittelevät Henkilötietojen käsittelijöinä näitä palveluja meidän lukuumme tarjoavat yritykset, joilla on pääsy kodinkoneen toimintahäiriöitä ja vikoja koskeviin tietoihin. Jos käyttäjä antaa luvan tietojensa käsittelemiseen markkinointitarkoituksiin, tietoja voivat käsitellä Henkilötietojen käsittelijöinä myös markkinointitoimistot tai muut yritykset tarkoituksissa, jotka liittyvät sähköpostitse lähetettävän markkinointi- ja yritysviestinnän, suoramyynnin, markkinatutkimusten tai muun myynninedistämistoiminnan, esimerkiksi kilpailujen, hallinnointiin. Smeg säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti vain Italiassa tai muualla Euroopan unionin alueella, mutta joitakin tietoja saattavat käsitellä myös Euroopan unionin ulkopuoliset tahot. Tällaisissa tapauksissa Smeg on solminut kyseisten tahojen kanssa tarkat sopimukset, jotka edellyttävät, että palvelutoimittajat takaavat edellä mainitut seikat ja sen lisäksi GDPR:ssä määritellyt muut vaatimukset (esimerkiksi Euroopan komission hyväksymien mallilausekkeiden käytön). Lisäksi Smeg voi Smegin (tai sen palvelutoimittajien) palvelimien sijaintiin liittyvistä syistä käyttää Euroopan ulkopuolisissa maissa sijaitsevien palvelutoimittajien palveluita (esimerkiksi puhelinpalveluita tai tietojen isännöintipalveluita). Tällaiset palvelutoimittajat toimivat Henkilötietojen käsittelijöinä. Tällaisissa tapauksissa SMEG ryhtyy tarvittaviin toimiin taatakseen rekisteröityjen oikeuksien asianmukaisen suojaamisen. Tällaisiin toimiin kuuluu EU:n mallilausekkeitten käyttö. Normaalin liiketoimintamme yhteydessä voimme luovuttaa käyttäjän tietoja työntekijöille, konsulttiyhtiöille ja muille itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimiville osapuolille. Lisäksi käyttäjän tietoja voidaan hänen suostumuksellaan luovuttaa muille itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimiville osapuolille, mukaan lukien Smegin liikekumppaneille, heidän markkinointiaan ja palvelujensa tarjoamista varten. Jos Smeg on osallisena yritysjärjestelyissä, käyttäjän tiedot voidaan luovuttaa tällaiseen järjestelyyn osallistuville osapuolille sekä Smegin tai muiden tällaisen järjestelyn osapuolten edustajille, jos järjestelyyn liittyvät arvioinnit sitä edellyttävät.

 

Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus hallita sitä, kuinka hänen tietojaan käsitellään, ja tarvittaessa rajoittaa niiden käyttöä. Rekisteröity voi käyttää näitä oikeuksiaan milloin tahansa ilman lisäkustannuksia ottamalla yhteyttä edellä esitettyihin osoitteisiin. Smeg pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan rekisteröidyn oikeuden käyttää oikeuksiaan. GDPR:n 15–21 artiklojen mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 

 • Oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö häntä koskevia tietoja, saada pääsy henkilötietoihin ja saada niistä jäljennös, jollei voimassa oleva paikallinen lainsäädäntö sitä muuten rajoita (oikeus saada pääsy tietoihin)

 

 • Oikeus päivittää, muuttaa ja/tai korjata itseään koskevia henkilötietoja (oikeus tietojen oikaisemiseen)

 

 • Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemissä tilanteissa, kuten tilanteissa, joissa tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai muuten käsitelty (oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen)

 

 • Oikeus peruuttaa antamansa suostumus, huomioiden kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (oikeus peruuttaa suostumus)

 

 • Oikeus tietyissä olosuhteissa saada toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä pyytää kyseisten tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)

 

 • Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä GDPR:ssä määritellyissä tilanteissa (vastustamisoikeus).

 

Tietojen poistamispyyntöjen toteuttamiseen vaikuttavat voimassa olevat lakisääteiset asiakirjojen säilytysvaatimukset.
Rekisteröity voi käyttää näitä oikeuksi
aan milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai kirjeen Smegin toimistoon edellä esitettyihin osoitteisiin. Meille lähetetyissä yhteydenotoissa on oltava lähettäjän nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, jotta voimme asianmukaisesti vastata pyyntöön.


Jos rekisteröity uskoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti tai jos hänen tietojensa käyttöä koskevaa valitustaan ei ole ratkaistu, hän voi tehdä valituksen sen jäsenmaan valvontaviranomaiselle, jossa hän asuu tai työskentelee tai jossa väitetty laiton toiminta tapahtui.

 

Tietosuojaseloste työntekijöille

Smeg Finland haluaa tiedottaa työntekijöilleen työsuhteeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä.

 

Rekisterinpitäjä
Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Smeg Finland (jäljempänä ”Smeg” tai ”me”), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Dockplatsen 1, 211 19 Malmö, Sweden.

 

Smegiin voi ottaa yhteyttä kirjeitse edellä mainittuun osoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

 

Kuinka henkilötietoja kerätään
Keräämme henkilötietojasi pääasiallisesti sinulta i) rekrytoinnin aikana (ennen työsuhteen alkua) ja työsuhteen aikana sekä ii) vastaanottaessamme työhakemuksesi.

Tietyissä tapauksissa voimme kerätä henkilötietojasi myös kolmansilta osapuolilta suostumuksesi nojalla (esim. henkilöstöpalveluntarjoajilta ja ammattijärjestöiltä). Työterveyspalveluntarjoajat ja sosiaaliturvaviranomaiset voivat luovuttaa henkilötietojasi Smegille työterveys- ja turvallisuusvelvoitteiden toteuttamista varten sekä sovellettavien lakien säännöksien puitteissa. Voimme myös vastaanottaa henkilötietojasi toimivaltaisilta viranomaisilta ja/tai muilta valtuutetuilta kolmansilta osapuolilta, kuten luotonantajilta ja niitä avustavilta asianajotoimistoilta.

 

Kerätyt henkilötiedot sekä käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Smeg käsittelee sinun ja sukulaistesi henkilötietoja alla mainituin tavoin. Keräämme henkilötietojasi toteuttaaksemme työsopimuksen ehtoja ja noudattaaksemme terveyteen, turvallisuuteen ja työsuhteeseen liittyviä oikeudellisia velvoitteitamme (esim. työpaikan turvallisuuteen liittyvät säännökset). Näihin tarkoituksiin ei vaadita suostumustasi, sillä käsittely on tarpeen työsuhteesta johtuvien oikeudellisten ja sopimuksellisten velvoitteiden noudattamiseksi. Työsuhdetta varten toimittamasi henkilötiedot ovat pakollisia, ja jos et anna henkilötietojasi, emme voi aloittaa, jatkaa ja/tai hallinnoida työsuhdetta asianmukaisesti.

Sinä olet vastuussa tämän tietosuojaselosteen sisällön välittämisestä niille sukulaisillesi, joiden tietoja joudutaan käsittelemään työsuhteestasi johtuvien hallinnollisten, kirjanpidollisten ja verovelvoitteiden noudattamiseksi. 

 

Huomaathan, että tilojemme sisäänkäyntitiloissa käytetään videovalvontajärjestelmää omaisuutemme ja rakennuksissamme työskentelevien ja oleskelevien henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi. Järjestelmä on asennettu soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja se mahdollistaa rekisteröityihin liittyvien kuvien tallentamisen. Videotallenteita käytetään yksinomaan oikeutettujen etujemme perusteella.

 

 

Henkilötietojen tyypit

Käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste

 • henkilö- ja yhteystiedot (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero, siviilisääty ja perheellisyys)
 • työhön liittyvät tiedot (esim. asema ja rooli, työn aloituspäivä, läsnäolo- ja poissaolotiedot, työntekijätunnus, tehtävä ja vastuut, pankkitiedot, suoritusarviot, työsuhteen päättymistä koskevat tiedot)
 • työkokemus ja tiedot opinnoista
 • IT-hallintaan liittyvät tiedot
 1. henkilöstöhallinto (työsuhteen aloitus, sen hallinnointi ja päättyminen, läsnäolojen seuranta, urakehitys, koulutus, työsuhde-edut, työmatkat)
 2. henkilöstöhallintoon liittyvien lakisääteisten, taloudellisten ja oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen, kirjanpito, palkanmaksu, bonuksien ja muiden etujen hallinta
 3. turvallisuuskäytäntöjemme noudattaminen, vaatimusten ja erimielisyyksien käsittely ja Smegin oikeuksien suojelu
 • työlainsäädännön ja työsopimuksen ehtojen noudattaminen
 1. Smegin resurssien ja IT-järjestelmien hallinnointi ja ylläpito
 2. yritysjärjestelyt kuten sulautumiset ja yritysostot
 • yhtiön oikeutettu etu

 

 • terveystiedot (esim. todistukset koskien sairauksia/onnettomuuksia, äitiysvapaata, toimintarajoitteita, riskitekijöille altistumista tai työkykyä)

 

 1. työsuhteen hallinnointi, mukaan lukien lakisääteisen vakuutuksen hallinnointi
 2. lupien myöntäminen
 3. työntekijöiden ja kolmansien osapuolten olennaisten etujen suojaaminen, työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
 4. yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen työpaikalla
 • terveyteen, turvallisuuteen ja työterveyteen liittyvien oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen ja työntekijän työkyvyn arviointi soveltuvassa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa
 • ote asiakirjoista, jotka sisältävät tietoa rikostuomioista ja rikoksista
 1.  oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
 • lakien noudattaminen, esimerkiksi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 88 §

 

 • valokuva-/videomateriaalit
 1. kuva-/videomateriaalin julkaisu verkkosivuilla, yhtiön asiakirjojen tai muun tiedotusmateriaalin laatiminen
 • henkilö- ja yhteystiedot ja rooli yhtiössä
 1. lisävakuutukset ja muut Smegin tekemät järjestelyt työntekijöiden eduksi
 • suostumus (vaaditaan vakuutuksen hakemiseksi)
 • sukulaisten tiedot, esimerkiksi henkilö- ja yhteystiedot

 

 1. työsuhteesta johtuvat hallinnolliset, kirjanpidolliset ja verovelvoitteet (esim. perhe-etuudet)
 2. lupien myöntäminen muiden perheenjäsenten avustamiseen
 • työ- ja sosiaaliturvalainsäädännössä määriteltyjen sopimuksellisten ja oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen
 • viestintä perheenjäsenten kanssa tapauksissa, joissa se on äärimmäisen tärkeää (hätätilanteet)

 

 • rekisteröidyn ja/tai kolmansien osapuolten olennaisten etujen suojaaminen
 1. vapaaehtoinen lisävakuutus
 • suostumus (vaaditaan vakuutuksen hakemiseksi)

 

 

Kuinka henkilötietoja käsitellään
Valtuutetut henkilöstömme jäsenet käsittelevät henkilötietojasi IT-järjestelmien ja manuaalisten järjestelmien avulla. Meillä on käytössä tarvittavat tietoturvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Esimerkiksi niissä olosuhteissa, joissa käsittelemme erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja kuten terveystietoja, noudatamme asianmukaisia suojatoimia liittyen sekä IT-järjestelmiimme että paperiasiakirjoihin, jotka salataan ja lukitaan asianmukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittelyn kesto
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytämme henkilötietojasi soveltuvissa laeissa määritellyn ajanjakson ajan (ts. työsopimuslain (55/2001) 6 luvun 7 §, työsopimuslain 13 luvun 9 §, vuosilomalain (162/2005) 34 §):

 

 • 10 vuotta työsuhteen päättymisestä koskien työntekijän perustietoja

 

 • 5 vuotta työsuhteen päättymisestä koskien yksityiskohtaisempia työntekijän tietoja, kuten tietoja työntekijän ammattitaidosta ja käyttäytymisestä

 

 • 5 vuotta palkkasaatavien erääntymispäivästä koskien työntekijän poissaolotietoja ja muita palkanlaskentaan vaikuttavia tietoja

 

 • 2 vuotta työsuhteen päättymisestä koskien vuosilomiin ja lomakorvauksiin liittyviä tietoja.

 

Mikäli käsittelyn oikeusperusteena on antamasi suostumus, ja haluat peruuttaa suostumuksesi, poistamme kaikki henkilötietosi lukuun ottamatta tietoja, joiden säilyttäminen on välttämätöntä muiden tarkoitusten suorittamiseksi.

 

Videotallenteita säilytetään sähköisesti korkeintaan niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeellista niiden tarkoitusta varten, mutta ei kuitenkaan yleensä yli kolmea päivää[4] , paitsi mikäli pidempi säilytysaika on toimivaltaisen viranomaisen määräämä tai sallima. 

 

Henkilötietojen siirtäminen
Henkilötietojasi käsittelee niiden kolmansien osapuolten työntekijät, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijänä Smegin puolesta ja Smegin antamien ohjeiden mukaan, kuten esimerkiksi palveluntarjoajat, jotka vastaavat IT-järjestelmien huollosta, verkkopalvelujen tarjoamisesta, kulunvalvontaan liittyvistä palveluista sekä yritykset, jotka tarjoavat palveluitaan palkanlaskentaan liittyen.

 

Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa ammattijärjestöille, vakuutusyhtiöille, konsultointiyrityksille tai muille organisaatioille, jotka toimivat itsenäisenä rekisterinpitäjänä sekä viranomaisille, joille henkilötietoja tulee luovuttaa oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi. Voimme esimerkiksi joutua välittämään henkilötietojasi vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille noudattaaksemme oikeudellisia velvoitteitamme. Voimme myös luovuttaa tietojasi perheenjäsenillesi, mikäli tämä on kannaltasi tarpeellinen turvatoimenpide, esimerkiksi jos perheenjäseniisi täytyy ottaa yhteyttä onnettomuuden tapahtuessa.

 

Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa muille konserniin kuuluville yhtiöille, erityisesti mikäli tämä on tarpeen konsernin sisäisen hallinnoinnin vuoksi.

 

Oikeutesi
Sinulla on tiettyjä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia, mukaan lukien oikeus vastustaa niiden käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä kohdassa ”Rekisterinpitäjä” mainittujen yhteystietojen kautta. Smeg pyrkii parhaansa mukaan mahdollistamaan oikeuksiesi käytön.

 

Sinulla on oikeus:

 • Saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja, saada tietoosi näiden tietojen sisältö ja saada niistä jäljennös (oikeus saada pääsy tietoihin)

 

 • Päivittää, muuttaa ja/tai korjata henkilötietojasi (oikeus tietojen oikaisemiseen)

 

 • Pyytää tietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemissä olosuhteissa, joihin kuuluu tietojen lainvastainen käsitteleminen tai tietojen säilyttäminen, vaikkei se ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty tai muuten käsitelty (oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen)

 

 • Peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa, huomioiden kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (oikeus peruuttaa suostumus)

 

 • Tietyissä olosuhteissa saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja pyytää kyseisten tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)

 

 • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä olosuhteissa (erityisesti jos Smegin ei tarvitse käsitellä tietoja noudattaakseen sopimukseen perustuvaa tai muuta lakisääteistä vaatimusta tai jos Smeg käyttää tietoja suoramarkkinointiin) (vastustamisoikeus)

 

 • Olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

 

Jos uskot, että tietojasi ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti tai jos sinun käsittelyämme koskevaa valitusta ei ole ratkaistu, voit tehdä valituksen sen jäsenmaan valvontaviranomaiselle, jossa asut tai työskentelet tai jossa väitetty rikkomus tapahtui.

 

Tietosuojakäytännön päivitykset
Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää ajoittain. Smeg esittää uusimman päivityksen tiedot tietosuojakäytännön lopussa.


Uusin päivitys 15. toukokuuta 2021