Regulamin sklepu internetowego

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Składanie Zamówień

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja przyjętego Zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Gwarancja

§ 12 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

§ 13 Prawo autorskie i własności przemysłowej

§ 14 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklepsklep internetowy Smeg prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.smeg.com/pl

SprzedawcaSMEG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą pod adresem ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000506856, NIP: 5213670968, REGON: 14721978200000, kapitał zakładowy 500 000,00 zł.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy, a także inne dane oznaczone w Sklepie jako niezbędne.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1.   Adres pocztowy:           Smeg Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 32 00-838 Warszawa

2.   Adres e-mail:                  [email protected]

3.   Telefon:                            +48 22 417 33 55, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1.   Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

o       urządzenie z dostępem do Internetu;

o       przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2.   Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.   Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt, podane są w złotych polskich i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT w stawce właściwej dla danego produktu).

2.   Cena zawiera wliczoną opłatę recyklingową (KGO).

3.   Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. Możliwość bezpłatnego dostarczenia towaru dotyczy wyłącznie jednego zamówienia co oznacza, że jeśli Kupujący nie odbierze zamówienia w sposób określony w umowie sprzedaży, kolejna dostawa towaru zostanie wykonana po ustaleniu jej z Kupującym i na jego koszt.

4.   Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.

5.   W celu złożenia Zamówienia, Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za Zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje wskazane w Sklepie prawidłowe dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.

6.   Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

7.   Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail podany w Koncie użytkownika lub w Zamówieniu, w przypadku, gdy Kupujący takiego Konta nie posiada, Sprzedawca przesyła potwierdzenie zawierające specyfikację dokonanego Zamówienia. Specyfikacja ta nie stanowi przyjęcia Zamówienia.

8.   W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych w Zamówieniu.

9.   Sprzedawca poinformuje Kupującego będącego Kupującym uprzywilejowanym o swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia w terminie 7 dni od jego złożenia przez Kupującego.

10. Przyjmowanie Zamówień odbywa się w Dni robocze.

11. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, na adres e-mail podany w Koncie użytkownika lub w Zamówieniu, w przypadku, gdy Kupujący takiego Konta nie posiada.

12. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

13. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1.   Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a.    zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b.    za pośrednictwem platformy płatniczej PayU;

c.    w ratach – pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej podmiotu zapewniającego płatność ratalną.

Dostępne w Sklepie formy płatności są wskazane także w trakcie składania Zamówienia.

2.    Za moment dokonania płatności w przypadku płatności przelewem uważa się moment uznania na koncie Sprzedawcy, natomiast w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU pozytywny wynik autoryzacji płatności. 

3.    W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni od przyjęcia Zamówienia.

4.   W przypadku dokonania płatności przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę dokonana wpłata stanowi przedpłatę na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.

5.   W przypadku nieprzyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę albo niezaakceptowania przez Kupującego zmiany lub uzupełnienia w Zamówieniu, zaproponowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci dokonaną przez Kupującego przedpłatę, o której mowa w poprzednim ustępie, niezwłocznie, a w przypadku Kupującego uprzywilejowanego nie później niż 14 dni od dnia, w którym:

a.    Kupujący uprzywilejowany złożył Zamówienie – w przypadku, gdy Sprzedawca nie przyjął Zamówienia;

b.    Kupujący uprzywilejowany przekazał Sprzedawcy decyzję o braku akceptacji zmian lub uzupełnień w Zamówieniu.

6.  Do zwrotu przedpłaty Kupującemu uprzywilejowanemu postanowienie § 7 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

7.  Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych lub potwierdzeń sprzedaży przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

8.  Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej i przesłana Kupującemu w formacie PDF na wskazany adres e-mail lub na wyraźny wniosek przesłana w formie papierowej na wskazany adres do korespondencji.

§ 6 REALIZACJA PRZYJĘTEGO ZAMÓWIENIA

1.   Termin realizacji zamówienia wskazany jest w odpowiedzi na Zamówienie – pod warunkiem, że zrealizowanie zamówienia jest możliwe.

2.   W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

3.   W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.

4.   Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.   Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.    Sprzedawca zaleca, aby Kupujący uprzywilejowany, w miarę możliwości, sprawdził stan przesyłki w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uprzywilejowanego, iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, Sprzedawca zaleca spisanie protokołu szkody w obecności kuriera, poinformowanie o tym Sprzedawcy oraz przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy skanu lub zdjęcia sporządzonego protokołu. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z niezgodnością towaru z umową.

7.  Kupujący niebędący Kupującym uprzywilejowanym ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w obecności dostawcy, pod rygorem uznania, iż produkt w momencie przejścia ryzyka na ww. Kupującego był zgodny z umową.

8.   W celu właściwej realizacji umowy Kupujący powinien umożliwić kurierowi dostarczającemu towar swobodny dostęp do pomieszczeń, do których ma zostać wniesiony towar.

9.  Kupujący powinien udrożnić ciągi komunikacyjne tak, aby Sprzedawca mógł zrealizować zamówienie zgodnie z umową – w tym w ustalonym terminie realizacji umowy, Sprzedawca zaleca zabezpieczenie miejsca dostarczenia towaru, w szczególności zabezpieczenie podłogi lub ściany przed zabrudzeniem lub zniszczeniem.

10.   W przypadku realizacji dostawy z jednoczesnym odbiorem zużytego sprzętu, Kupujący zobowiązany jest przygotować do odbioru zużyty sprzęt lub inny towar, którego odbiór został uzgodniony ze Sprzedawcą.

11.   W przypadku, gdy przed planowaną realizacją dostawy zmienią się jej warunki – takie jak: zmiana adresu dostawy, danych odbiorcy, zmiana daty i/lub przedziału czasowego realizacji dostawy, inne okoliczności mogące wpłynąć na możliwość prawidłowego wykonania umowy, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym Sprzedawcy w terminie nie późniejszym 1 Dzień roboczy przed zaplanowanym terminem dostawy.

12.   W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy w zaplanowanym terminie z winy Kupującego, Kupujący nie będzie mógł skorzystać z bezpłatnej dostawy, która jest możliwa tylko za pierwszym razem. 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (zwrotu towaru)

1.   Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.   W sklepie istnieje możliwość bezpłatnego odesłania zwracanego towaru. Skorzystanie z tej bezpłatnej opcji jest możliwe tylko pod warunkiem zrealizowania zwrotu transportem zorganizowanym przez Sprzedawcę. Kupujący uprzywilejowany otrzyma od Sprzedawcy szczegóły dotyczące bezpłatnego odesłania zwracanego towaru w odpowiedzi na otrzymane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku zwrotu zrealizowanego przez Kupującego uprzywilejowanego samodzielnie (transportem własnym) ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu tego towaru – co jest w zgodzie z Ustawą o prawach konsumenta.

3.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a.    w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;

b.   w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.

4.   Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

5.   Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.   W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.   W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

11. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru tylko w przypadku, kiedy nie będzie chciał skorzystać z bezpłatnej możliwości zwrotu towaru udostępnianej przez Sprzedawcę i skorzysta z transportu własnego.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, a Kupujący uprzywilejowany nie skorzysta z opcji bezpłatnego odesłania towaru udostępnionej przez Sprzedawcę, o której mowa w ust. 2, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacowana wysokość tych kosztów wynosi:
- Paleta euro: 152 zł;
- Pół paleta: 115 zł;
- Karton: 28-48 zł (w zależności od wymiarów i wagi).

13. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

14. Jeżeli Kupujący uprzywilejowany złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.   w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c.    w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.   w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2.   Sprzedawca prosi o składanie reklamacji w zakresie towarów na adresy e-mail wskazane pod tym linkiem: https://www.smeg.com/pl/pomoc/serwis-techniczny, a w zakresie usług transportowych na adres e-mail: [email protected].

4.   Wszelkie produkty widniejące w Sklepie objęte są gwarancją producenta opisaną w § 11 Regulaminu.

5.   Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

6.   Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

A. Towary

1.    W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

2.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

3.    Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:

a.    wymiany towaru,

b.   naprawy towaru.

4.    Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

a.    obniżeniu ceny,

b.   odstąpieniu od umowy

w sytuacji, gdy:

o       Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

o       Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;

o       brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

o       brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

o       z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

5.    W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.

6.    Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

7.    W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy w poniższy sposób:

a.      korzystając z opcji bezpłatnego odesłania towaru transportem zorganizowanym przez Sprzedawcę – co jest rozwiązaniem rekomendowanym z uwagi na to, że cały proces obsłużenia zwrotu jest po stronie Sprzedawcy – natomiast nieskorzystanie z tej opcji w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia reklamacyjne Kupującego uprzywilejowanego,

b.     zwracając towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa.

8.    Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

9.    Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

B. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a.    mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b.   pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c.    bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d.   internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

1. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 14 ust. 6.

§ 10 DANE OSOBOWE

1.   Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.   Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja Zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

o       umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

o       ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

o       prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.   Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.

Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4.   Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

a.    przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

b.   na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych

Kupującego;

c.    ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

d.   zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5.   Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a.    dostępu do swoich danych osobowych,

b.   ich sprostowania,

c.    usunięcia,

d.   ograniczenia przetwarzania,

e.    przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:

f.    wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).

6.   W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

7.   W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 GWARANCJA

1.   Każdy towar zakupiony w Sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

2.   Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

3.   Treść gwarancji dostępna jest każdorazowo poprzez odesłanie dostępne na karcie konkretnego produktu w Sklepie.

§ 12 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

1.   Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Sprzedawca nieodpłatnie odbiera zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Ponadto liczba sztuk odbieranego zużytego sprzętu nie może być wyższa niż liczba dostarczanego sprzętu.

2.   W celu skorzystania ze wskazanej w powyższym ustępie możliwości, Kupujący powinien przy składaniu Zamówienia wybrać opcję „Odbiór starego sprzętu". Sprzęt zostanie odebrany podczas dostawy zamówienia do Kupującego.

§ 13 PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Wszelkie informacje tekstowe oraz zdjęcia, grafiki produktów zamieszczone w Sklepie zarejestrowanym pod domeną smeg-store.pl są chronione prawami autorskimi i prawem własności przemysłowej. Zabrania się ich kopiowania, powielania, modyfikowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji na innych stronach internetowych związanych z działalnością gospodarczą bez zgody Sprzedawcy.

§ 14 ZASTRZEŻENIA

1.   Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania lub urządzeń.

2.   Sprzedawca przypomina, iż Kupujący powinien korzystać z treści informacji, zdjęć, grafik itp. zamieszczonych w Sklepie zgodnie z przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem § 13.

3.   Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu – i w przypadku zaakceptowania Zamówienia przez Sprzedawcę – stanowi odrębną umowę. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

4.   Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

5.   W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6.   Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

7.   Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.

8.   W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane za nieważne, w mocy pozostaje pozostała część. Sprzedawca zobowiązuje się do zastąpienia nieważnych postanowień Regulaminu nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.