Záruční podmínky pro uživatele spotřebičů SMEG od společnosti

Potten & Pannen – Staněk group, a.s. (dále jen „Společnost“)

 

Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (dále jen „Záruka“). Při dodržení podmínek způsobu užívání výrobku je na výrobek poskytována Záruka v trvání 24 měsíců ode dne prodeje.

Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo na odstranění vady výrobku může kupující uplatnit u prodejce, kde výrobek zakoupil nebo prostřednictvím autorizovaného zákaznického servisu Společnosti (dále jen „Servis“) a umožnit ověření existence uplatněné vady včetně odpovídajícího vyzkoušení, příp. demontáže výrobku, v provozní době tohoto Servisu. Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak práva na Záruky zanikají.

Podmínkou pro uplatnění jakéhokoliv práva ze Záruky je, že byly dodrženy podmínky způsobu instalace a používání výrobku v souladu s návodem k montáži a obsluze.

U vestavných spotřebičů a výrobků vyžadujících odborné zapojení (plynové a kombinované sporáky, varné desky a všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny přívodním elektrickým kabelem) je podmínkou uplatnění Záruky odborná instalace výrobku, provedená specializovanou organizací a předložení potvrzení o odborné instalaci kupujícím na vyžádání Servisu. Společnost nezodpovídá za poškození či škody vzniklé chybnou instalací nebo chybným zapojením výrobku.

V případě uplatnění reklamace formou předání reklamovaného výrobku prodejci nebo Servisu, předá zákazník kompletní a čistý výrobek (v souladu s obecnými hygienickými zásadami) včetně všech jeho částí, součástí a příslušenství za účelem možnosti kompletní diagnostiky výrobku, potřebné k odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a pokud je kompletnost výrobku nezbytná k zjištění reklamované vady a k jejímu odstranění, lhůta k vyřízení reklamace začíná běžet až dnem dodání chybějících součástí.

Servis posoudí oprávněnost uplatnění vady (reklamace) a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení. Kupující je povinen poskytnout Servisu součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i záruční opravy výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Servisem, avšak jen při splnění podmínek uvedených v záručních podmínkách. Po provedení záruční opravy je Servis povinen vydat kupujícímu kopii montážního listu. Montážní list slouží k prokazování práv kupujícího, který ve vlastním zájmu před podpisem tohoto listu zkontroluje jeho obsah a kopii následně pečlivě uschová.

Nebude-li uplatněná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující Servisu shora uvedenou součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu i Servisu veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tímto vzniknou.

Záruka vyplývající z těchto podmínek platí pouze na území České republiky.

Tato Záruka se nevztahuje na:

 • Vady vzniklé používáním výrobku v rozporu s návodem k použití.
 • Opotřebení nebo poškození výrobku, včetně poškození způsobeného: poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku, jeho nedostatečnou údržbou, poškození způsobené vodním kamenem a usazeninami.
 • Mechanické poškození výrobku způsobené nevhodnou manipulací, dopravou nebo cizím zaviněním.
 • Výrobky, kde údaje na záručním listu a dokladu o nabytí se liší od údajů na výrobním štítku výrobku, nebo v případě, že výrobek nelze identifikovat (chybějící, nebo poškozený výrobní štítek).
 • Projevy nebo nedostatky, vyvolané působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů apod.
 • Úpravy anebo jakékoli jiné zásahy do výrobku, které nejsou provedeny Servisem. • Vady vzniklé neodbornou instalací nebo instalací v rozporu s návodem k použití.
 • Vady vzniklé z důvodu použití neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství.
 • Případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti, který není vadou výrobku.
 • Úkony za účelem preventivní údržby, čištění, seřízení či kontroly výrobku, návštěvu technika za účelem poradenství, instalace spotřebiče nebo změny směru otevírání dvířek u chladniček, mrazniček nebo sušiček, výměny dílu, který nevyžaduje odbornou instalaci.
 • Na běžné opotřebení výrobku nebo jeho částí a součástí: například snížení kapacity baterií, opotřebení rotačních kartáčů a řemínků pohonu u vysavačů atd.
 • Na vady spotřebních dílů po uplynutí jejich obvyklé životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodní filtry, žárovky, prachové sáčky do vysavačů atd.
 • Na mechanické poškození plastových a skleněných komponentů a na přirozené změny barvy plastů.
 • Vady způsobené běžným opotřebením estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače a přepínače atd.
 • Na vady výrobku způsobené používáním výrobku k účelu jinému než běžnému použití v domácnosti, např. k podnikatelským účelům.

Poskytnutím Záruky nejsou dotčena práva kupujícího, plynoucí z platné legislativy (platných obecně závazných právních předpisů, která se váží ke koupi výrobku).

Kupující spotřebitelé mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv o prodeji výrobků v obchodě, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se daného typu výrobků je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Podmínky garance bezplatného servisu pro podnikatele

Týká se všech spotřebičů SMEG dovezených a distribuovaných společností Potten & Pannen – Staněk group, a.s. na území ČR.

V případě nákupu výrobku SMEG, který zakoupil zákazník v rámci své podnikatelské činnosti na území České republiky (nákup na IČO), poskytuje společnost Potten & Pannen – Staněk group, a.s. na tento výrobek nad rámec svých zákonných povinností garanci bezplatného servisu v době trvání 24 měsíců od data prodeje (dále jen „Garance“).

Garance se vztahuje pouze na výrobky provozované v domácnosti a současně na výrobky, které jeví známky pouze běžného opotřebení. V případě nesplnění podmínek v předcházející větě nárok na plnění z Garance zákazníkovi zaniká. Pokud bude výrobek v komerčním provozu, nebo bude jeho opotřebení posouzeno servisním technikem jako větší, než je typické pro běžný provoz v domácnosti, Potten & Pannen poskytuje v rámci Garance pouze bezplatnou diagnostiku, a to ve lhůtě 6 měsíců od data prodeje výrobku. Případnou opravu nebo náhradní díl si hradí zákazník.

Výjimkou jsou níže uvedené charitativní a neziskové organizace (dále jen „Organizace“), které mají nárok na bezplatný servis bez ohledu na splnění podmínek výše, tedy bez ohledu na míru opotřebení a provoz výrobku mimo domácnost, a to po dobu 24 měsíců od data prodeje pro výrobky SMEG zakoupené Organizacemi do 31. prosince 2022 a po dobu 6 měsíců od data prodeje pro výrobky SMEG zakoupené Organizacemi od 1.7.2022.

Jedná se o následující subjekty:

 • Školy, Mateřské školky a jesle
 • Klokánky, Modrý klíč
 • Dětské domovy, Domovy seniorů
 • Domovy pro handicapované
 • Policie, Záchranná služba, Hasiči
 • Nemocnice, Lékařské praxe
 • Chráněné dílny
 • Dále všechny charitativní a neziskové organizace

Garance, po splnění podmínek výše, zahrnuje bezplatný servis (práce, doprava technika a v případě potřeby náhradní díl). Garance se nevztahuje na opotřebení nebo mechanické poškození výrobku, včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami a v případě, kdy nebyly dodrženy podmínky způsobu instalace a používání výrobku v souladu s návodem k montáži a obsluze a také ve všech ostatních případech popsaných v aktuálních záručních podmínkách Společnosti.

V rámci Garance nemůže zákazník odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu výrobku. V případě neopravitelnosti výrobku rozhoduje o způsobu řešení reklamace společnost Potten & Pannen.

 

 

Záručné podmienky pre používateľa spotrebičov SMEG od spoločnosti

Potten & Pannen s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“)

 

Kupujúci má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a úplné odstránenie chyby (ďalej len „Záruka“). Pri dodržaní podmienok spôsobu používania výrobku je na výrobok poskytovaná Záruka v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja.

Kupujúci môže požadovať dodanie nového výrobku bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, alebo ak sa chyba týka len súčasti výrobku, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, hlavne ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na dodanie nového výrobku, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže výrobok používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie nového výrobku bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu výrobku, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový výrobok bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo výrobok opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo ak by vykonanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím výrobku vedel, že výrobok má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.

Právo na odstránenie chyby výrobku môže kupujúci uplatniť u predajcu, kde výrobok zakúpil alebo prostredníctvom autorizovaného zákazníckeho servisu Spoločnosti (ďalej len „Servis“) a umožniť overenie existencie uplatnenej chyby vrátane zodpovedajúceho vyskúšania, príp. demontáže výrobku, v prevádzkovom čase tohto Servisu. Každé právo zo Záruky je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, inak práva na Záruku zanikajú.

Podmienkou pre uplatnenie akéhokoľvek práva zo Záruky je, aby boli dodržané podmienky spôsobu inštalácie a používania výrobku v súlade s návodom na montáž a obsluhe.

Pri vstavaných spotrebičoch a výrobkoch vyžadujúcich odborné zapojenie (plynové a kombinované sporáky, varné dosky a všetky spotrebiče, ktoré nie sú vybavené prívodným elektrickým káblom) je podmienkou uplatnenia Záruky odborná inštalácia výrobku, vykonaná špecializovanou organizáciou a predložením potvrdenia o odbornej inštalácii kupujúcim na vyžiadanie Servisu. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie alebo škody vzniknuté chybnou inštaláciou alebo chybným zapojením výrobku.

V prípade uplatnenia reklamácie formou odovzdania reklamovaného výrobku predajcovi alebo Servisu, odovzdá zákazník kompletný a čistý výrobok (v súlade so všeobecným hygienickými zásadami) vrátane všetkých jeho častí, súčastí a príslušenstva za účelom možnosti kompletnej diagnostiky výrobku, potrebné na odstránenie chyby. V prípade, že výrobok nedodá kompletný a ak je kompletnosť výrobku nevyhnutná na zistenie reklamovanej chyby a na jej odstránenie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom dodania chýbajúcich súčastí.

Servis posúdi oprávnenosť uplatnenia chyby (reklamácie) a podľa povahy chyby výrobku rozhodne o spôsobe riešenia. Kupujúci je povinný poskytnúť Servisu súčinnosť potrebnú na preukázanie uplatneného práva  zodpovednosti za chyby, na overenie existencie reklamovanej chyby aj záručnej opravy výrobku.

Plynutie záručnej doby sa pozastaví na čas od riadneho uplatnenia práva na odstránenie chyby do vykonania záručnej opravy Servisom, avšak len pri splnení podmienok uvedených v záručných podmienkach. Po vykonaní záručnej opravy je Servis povinný vydať kupujúcemu kópiu montážneho listu. Montážny list slúži na preukazovanie práv kupujúceho, ktorý vo vlastnom záujme pred podpisom tohto listu skontroluje jeho obsah a kópiu následne pozorne uschová.

Ak nebude uplatnená chyba zistená alebo ak sa nejedná o záručnú chybu, za ktorú zodpovedá predávajúci, alebo ak neposkytne kupujúci Servisu zhora uvedenú súčinnosť, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu aj Servisu všetky prípadné náklady, ktoré im v súvislosti s týmto vzniknú.

Záruka vyplývajúca z týchto podmienok platí len na území Slovenskej republiky.

Tato Záruka sa nevzťahuje na:

 • Chyby vzniknuté používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Opotrebovane alebo poškodenie výrobku, vrátane poškodenia spôsobeného: poruchami v elektrickej alebo inej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, znečistením výrobku, jeho nedostatočnou údržbou, poškodenie spôsobené vodným kameňom a usadeninami.
 • Mechanické poškodenie výrobku spôsobené nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo cudzím zavinením.
 • Výrobky, kde údaje na záručnom liste a doklade o nabití sa líšia od údajov na výrobnom štítku výrobku, alebo v prípade, že výrobok nie je možné identifikovať (chýbajúci, alebo poškodený výrobný štítok).
 • Prejavy alebo nedostatky, vyvolané pôsobením prírodných alebo vonkajších vplyvov, živelných udalostí, rušivých elektromagnetických vplyvov a pod.
 • Úpravy alebo akékoľvek iné zásahy do výrobku, ktoré nie sú vykonané Servisom.
 • Chyby vzniknuté neodbornou inštaláciou alebo inštaláciou v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Chyby vzniknuté z dôvodu použitia neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva.
 • Prípadný nedostatok akosti nebo úžitkové vlastnosti, ktorý nie je chybou výrobku.
 • Úkony za účelom preventívnej údržby, čistenie, nastavenie alebo kontroly výrobku, návštevu technika za účelom poradenstva, inštalácie spotrebiča alebo zmeny smeru otvárania dvierok pri chladničkách, mrazničkách alebo sušičkách, výmeny dielu, ktorý nevyžaduje odbornú inštaláciu.
 • Na bežné opotrebovanie výrobku alebo jeho častí a súčastí: napríklad zníženie kapacity batérií, opotrebovanie rotačných kefiek a remienkov pohonu pri vysávačoch atď.
 • Na chyby spotrebných dielov po uplynutí ich obvyklej životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodné filtre, žiarovky, prachové vrecká do vysávačov atď.
 • Na mechanické poškodenie plastových a sklenených komponentov a na prirodzené zmeny farby plastov.
 • Chyby spôsobené bežným opotrebovaním estetických komponentov ako sú madlá, sklá, ovládacie spínače a prepínače atď.
 • Na chyby výrobku spôsobené používaním výrobku na účel inému ako bežnému použitiu v domácnosti, napr. na podnikateľské účely.

Poskytnutím Záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, vyplývajúce z platnej legislatívy (platných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa viažu ku kúpe výrobku).

Kupujúci spotrebitelia majú podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „ZOS“), právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv o predaji výrobkov v obchode, upravené v ustanoveniach § 20d a násl. ZOS. Subjektom vrátane príslušným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov týkajúcich sa daného typu výrobkov je vzhľadom k ustanoveniu § 20e písm. d) ZOS predovšetkým Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

 

Podmienky záruky bezplatného servisu pre podnikateľov

Týka sa všetkých spotrebičov SMEG dovezených a distribuovaných spoločnosťou Potten & Pannen, s.r.o. na územie SR.

V prípade nákupu výrobku SMEG, ktorý kúpil zákazník v rámci svojej podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky (nákup na IČO), poskytuje spoločnosť Potten & Pannen, s.r.o. na tento výrobok nad rámec svojich zákonných povinností záruk bezplatného servisu v dobe trvania 24 mesiacov od dátumu predaja (ďalej len „Záruka“).

Záruka sa vzťahuje len na výrobky prevádzkované v domácnosti a súčasne na výrobky, ktoré javia známky len bežného opotrebovania. V prípade nesplnenia podmienok v predchádzajúcej vete nárok na plnení zo Záruky zákazníkovi zaniká. Ak bude výrobok v komerčnej prevádzke, alebo bude jeho opotrebovanie posúdené servisným technikom ako väčšie, ako je typické pre bežnú prevádzku v domácnosti, Potten & Pannen poskytuje v rámci Záruky len bezplatnou diagnostiku, a to v lehote 6 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Prípadnú opravu alebo náhradný diel si hradí zákazník.

Výnimkou sú nižšie uvedené charitatívne a neziskové organizácie (ďalej len „Organizácie“), ktoré majú nárok na bezplatný servis bez ohľadu na splnenie podmienok vyššie, teda bez ohľadu na mieru opotrebovania a prevádzky výrobku mimo domácnosť, a to na 24 mesiacov od dátumu predaja pre výrobky SMEG zakúpené Organizáciami do 31. decembra 2022 a 6 mesiacov od dátumu predaja pre výrobky SMEG zakúpené Organizáciami od 1.7.2022.

Jedná sa o nasledujúce subjekty:

 • Školy, Materské škôlky a jasle
 • Klokanky, Modrý kľúč
 • Detské domovy, Domovy seniorov
 • Domovy pre handicapovaných
 • Polícia, Záchranná služba, Hasiči
 • Nemocnica, Lekárske praxe
 • Chránené dielne
 • Ďalej všetky charitatívne a neziskové organizácie 

Záruka, po splnení podmienok vyššie, zahŕňa bezplatný servis (práce, doprava technika a v prípade potreby náhradný diel). Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie alebo mechanické poškodenie výrobku, vrátane poškodenia spôsobeného poruchami v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami a v prípade, kedy neboli dodržané podmienky spôsobu inštalácie a používania výrobku v súlade s návodom na montáž a obsluhe a tiež vo všetkých ostatných prípadoch opísaných v aktuálnych záručných podmienkach Spoločnosti.

V rámci Záruky nemôže zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať výmenu výrobku. V prípade ak sa nedá výrobok  opraviť rozhoduje o spôsobe riešenia reklamácie spoločnosť Potten & Pannen.