ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Η πρόσβαση και η περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο επιτρέπεται μόνο εάν γίνονται αποδεκτοί αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις. Αυτός ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να επισκεφθεί χωρίς προηγούμενη αποδοχή αυτών των προϋποθέσεων. Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

1. Η Smeg S.p.A. και η PETCO AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της χωρίς ειδοποίηση. Οι εικόνες, τα δεδομένα και οι περιγραφές σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι δεσμευτικές και είναι καθαρά επεξηγηματικές. Για την σωστή εγκατάσταση, είναι απολύτως επιτακτικό να ακολουθείτε τις σχετικές τεχνικές οδηγίες κάθε συσκευής. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει δημοσιεύσεις με λανθασμένα τεχνικά δεδομένα ή σφάλματα εκτύπωσης, τα οποία θα διορθωθούν το συντομότερο δυνατό κατά τη διακριτική ευχέρεια της SMEG SpA και της PETCO AE. Τα δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένα, καθώς ο ιστότοπος ενημερώνεται μόνο σε περιοδική βάση. Τα δεδομένα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ενδέχεται να αλλάξουν πολύ μετά την αλλαγή των προϊόντων ή των δεδομένων που σχετίζονται με αυτά.
2. Αυτός ο ιστότοπος και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, ονόματα, εικόνες, φωτογραφίες και αναπαραγωγές, λογότυπα και εμπορικά σήματα αναφέρονται στην SMEG S.p.A. και στις εταιρείες που συνδέονται με αυτήν και είναι αποκλειστικά και υπόκεινται σε προστασία όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Όλα τα προϊόντα, οι εικόνες και οι αναπαραγωγές, το λογότυπο, τα εμπορικά σήματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των προϊόντων αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της SMEG S.p.A. και των θυγατρικών της. Κανένα άλλο μέρος δεν έχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης αυτών των προϊόντων. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποδίδει δικαιώματα στην άδεια ή στη χρήση των προϊόντων ή των εμπορικών σημάτων της SMEG SpA. Οποιαδήποτε παραβίαση θα διωχθεί από την SMEG SpA σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των εμπορικών σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού.
3. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να παρέχονται εάν και εφόσον είναι διαθέσιμα, αν και η δημοσίευση στον ιστότοπο δεν συνεπάγεται καμία εγγύηση (ακόμη και σιωπηρά) για τη διαθεσιμότητα, την πώληση και την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένες χρήσεις και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε μεμονωμένη χώρα.
4. Ούτε η SMEG SpA ούτε καμία από τις εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με αυτήν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη συμβατικά ή εξωσυμβατικά για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή μη ποσοτικοποιημένων ζημιών) που προκύπτουν από την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου, την απώλεια δεδομένων ή κερδών που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να προέρχεται ή να σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
5. Η SMEG S.p.A. μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης ανά πάσα στιγμή, καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέρη του ιστότοπου χωρίς ειδοποίηση.
6. Η SMEG S.p.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων ιστότοπων που συνδέονται με τον δικό της, ούτε για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από έμμεση σύνδεση.
7. Η SMEG S.p.A. διαφημίζει όλα τα προϊόντα της στον ιστότοπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά σε κάθε χώρα ούτε ότι η SMEG S.p.A. και η PETCO AE προτίθεται να διαθέσει στην αγορά όλα τα προϊόντα σε κάθε χώρα, ούτε ότι τα προϊόντα της - εάν διατίθενται στην αγορά - είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε χώρα. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν ενημερωμένες πληροφορίες καλούνται να στείλουν ένα αίτημα απευθείας στα γραφεία της SMEG S.p.A και της PETCO AE .
8. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις για την πρόσβαση στον ιστότοπο διέπονται από το δίκαιο της Ιταλίας και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων στο Reggio Emilia της Ιταλίας.
9. Οποιοσδήποτε χρήστης ο οποίος δεν δέχεται πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της τοποθεσίας, καλείται να σταματήσει αμέσως τη χρήση του ιστότοπου

Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες, γράψτε στο [email protected] και το [email protected]