Η Δήλωση συμμόρφωσης είναι ένα ειδικό έγγραφο, το οποίο ο κατασκευαστής υπογράφει για να ενημερώσει ότι οι φούρνοι και οι συντηρητές κρασιού με ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi πληρούν όλες τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών.

Φούρνοι:
Combi-Microwave 45 cm - EU Declaration of conformity
Ovens 60 cm - EU Declaration of conformity

Συντηρητές κρασιών:
EU Declaration of conformity