ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Περιορισμός της κατανάλωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ο έλεγχος των εκπομπών στις φάσεις παραγωγής είναι βασικά στοιχεία για μια εταιρεία που στοχεύει να έχει λιγότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Το 2021, το 73% της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράστηκε, σε επίπεδο Ομίλου, πιστοποιήθηκε ότι προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Από το 2021, ο Όμιλος έχει συνάψει συνεργασία με την EnelX για την επέκταση φωτοβολταϊκών μονάδων σε μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής.