Vilkår for tilgang til nettstedet

Tilgangen til dette nettstedet er underlagt vilkårene nedenfor. Tilgang til og surfing på dette nettstedet er bare tillatt dersom disse vilkårene godtas. For å bruke eller besøke dette nettstedet må disse vilkårene først godtas. Bruken av dette nettstedet forutsetter at disse vilkårene godtas.

 

1.   SMEG S.p.A. forbeholder seg retten til å endre sine produkter uten varsel. Illustrasjonene, informasjonen og beskrivelsene på dette nettstedet er ikke bindende, kun veiledende. Riktig installasjon av et produkt krever at de relevante tekniske instruksjonene for hvert produkt følges. Dette nettstedet kan inneholde ukorrekte tekniske data eller trykkfeil som SMEG S.p.A. vil korrigere så snart som mulig, og når SMEG S.p.A. anser det nødvendig. Nettstedet oppdateres regelmessig, men det er ikke sikkert at informasjonen på nettstedet til enhver tid er oppdatert. Informasjonen på nettstedet kan bli endret lenge etter at produktene eller informasjonen om dem faktisk er blitt endret.

2.  Dette nettstedet og informasjonen det inneholder, navn, bilder, fotografier, gjengivelser, logoer og varemerker henviser til SMEG S.p.A. og SMEG S.p.A.s tilknyttede selskaper og omfattes av enerett og beskyttelse når det gjelder varemerker, patenter og illojal konkurranse. Alle produkter, bilder, gjengivelser, logoer, varemerker og patenter for produktene er den eksklusive eiendommen til SMEG S.p.A. og SMEG S.p.A.s tilknyttede selskaper. Ingen andre parter har lisens til eller rett til å bruke disse elementene. Innholdet på dette nettstedet kan ikke på noen måte tolkes dithen at det gir rett til lisens til eller til å bruke produktene eller varemerkene som tilhører SMEG S.p.A. Eventuelle overtredelser vil bli anmeldt av SMEG S.p.A. i tråd med gjeldende lovgivning om beskyttelse av varemerker og patenter og mot illojal konkurranse.

3.   Produktene og tjenestene som beskrives på dette nettstedet, kan leveres dersom og når de er tilgjengelige. Selv om de er publisert på nettstedet, er dette ikke en garanti (heller ikke underforstått) om at de er tilgjengelige, salgbare eller egnet for bestemte bruksområder eller oppfyller kravene i gjeldende lovgivning i hvert enkelt land.

4.    Verken SMEG S.p.A. eller noen av SMEG S.p.A.s tilknyttede selskaper kan holdes ansvarlig, kontraktmessig eller ikke-kontraktmessig, for skader (herunder indirekte eller ikke-målbare skader) som skyldes at det ikke er mulig å bruke dette nettstedet, eller for tap av data eller lønnsomhet som kan skyldes eller være forbundet med bruken av dette nettstedet.

5.    SMEG S.p.A. kan til enhver tid og uten varsel endre disse vilkårene for tilgang og alle andre deler av nettstedet.

6.    SMEG S.p.A. er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som er koblet til SMEG S.p.A.s eget nettsted, eller for eventuelle problemer som oppstår som følge av indirekte tilkobling via lenker.

7.    SMEG S.p.A. annonserer alle sine produkter på nettstedet. Det betyr ikke at alle produkter markedsføres i hvert land, eller at SMEG S.p.A. har til hensikt å markedsføre alle sine produkter i hvert enkelt land, eller at selskapets produkter – dersom de markedsføres – er tilgjengelig umiddelbart i hvert land. Oppdatert informasjon kan fås ved å sende en forespørsel direkte til SMEG S.p.A.s forretningskontorer.

8.    Disse vilkårene for tilgang til nettstedet er underlagt lovgivningen i Italia, og eventuelle tvister som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet, er underlagt domsmyndigheten til domstolene i Reggio Emilia (Italia).

9.   Enhver bruker som ikke fullt ut godtar disse vilkårene for bruk och nettstedet, bes om å slutte å bruke nettstedet umiddelbart. 

 

Ved behov for mer informasjon kan SMEG S.p.A. kontaktes via e-postadressen [email protected].