Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SMEG Nederland B.V. (hierna te noemen: “SMEG”) statutair gevestigd te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 34168390 en de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 1      Definities

In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de navolgende definities de volgende betekenis:
“Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;

“Koper”: iedere rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon die met SMEG een Overeenkomst is aangegaan dan wel wenst aan te gaan, alsmede al hun vertegenwoordigers, agenten en rechtsopvolgers;

“Overeenkomst”: iedere overeenkomst, inclusief de bijlagen, gesloten tussen Partijen op schriftelijke, elektronische of andere wijze, inzake het leveren van Goederen en waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn;

“Partijen”: SMEG en de Koper;

“Goed”: ieder goed dat door SMEG op basis van een Overeenkomst aan de Koper zijn verkocht en geleverd.


Artikel 2      Toepasselijkheid

2.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming en uitvoering van) alle Overeenkomsten tussen SMEG en de Koper.

2.2      De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarnaar door de Koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3      Indien SMEG schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van bepaalde afwijkende voorwaarden, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.

2.4      SMEG is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen


Artikel 3      Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1     Alle aanbiedingen, offertes, prijzen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven en leveringstermijnen van SMEG, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden als een benadering.

3.2      Een Overeenkomst met SMEG komt tot stand en Koper is daaraan gebonden, op het moment dat SMEG de opdracht van de Koper schriftelijk (per post, telefax of e-mail) heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. SMEG behoudt zich het recht voor een opdracht te allen tijde zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of tussentijds te annuleren.

3.3     De door SMEG gezonden schriftelijke of elektronische bevestiging dient door de Koper als een aanvaarding van de opdracht te worden beschouwd.


Artikel 4      Leveringstermijnen

4.1     SMEG geeft bij het aangaan van de Overeenkomst desgewenst naar beste vermogen een schatting van de leveringstermijn. Levering zal voor zover mogelijk geschieden binnen deze termijn.

4.2     De door SMEG opgegeven leveringstermijn is niet fataal; SMEG raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. Indien door omstandigheden, die niet aan SMEG te wijten zijn, vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd.

4.3     Indien de vertraging in de levering, als bedoeld in artikel 4 lid 2, langer dan vier (4) weken na het einde van de oorspronkelijke leveringstermijn aanhoudt, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief, welke tenminste vijf (5) werkdagen voor het einde van de termijn van vier (4) weken door SMEG moet zijn ontvangen. Geen der Partijen zal in dit geval jegens de ander tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4.4     SMEG is jegens de Koper niet aansprakelijk voor kosten, schade of verlies welke de Koper als gevolg van het overschrijden van de leveringstermijn lijdt.


Artikel 5      Levering

5.1     Feitelijke (af)levering van de Goederen geschiedt door de aflevering aan de winkel of het magazijn van de Koper.

5.2     Na levering als vermeld in artikel 5 lid 1 draagt de Koper het risico van de betreffende Goederen.

5.3     SMEG heeft het recht de levering in gedeelten uit te voeren.

5.4     Koper is verplicht om SMEG in staat te stellen op de dag van de levering de betreffende Goederen bij Koper af te leveren. Bij niet nakoming van deze verplichting zal SMEG de betreffende Goederen in haar magazijn of elders (doen) opslaan. Koper is gehouden de met bedoelde opslag en met iedere volgende levering gepaard gaande kosten aan SMEG te vergoeden.


Artikel 6      Prijzen

6.1     De prijzen voor de Goederen zoals vermeld op de factuur luiden in euro, exclusief BTW, overige belastingen en heffingen, gelden franco plaats van aflevering, exclusief te verrichten diensten en zijn gebaseerd op de in artikel 5 lid 1 opgenomen leveringscondities.

6.2     Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst één of meer prijsbepalende factoren, waaronder begrepen - doch niet beperkt tot – gewijzigde economische, fiscale en sociale omstandigheden, vrachtprijzen, inkoopprijzen, materiaal- en onderdelenprijzen of valutakoersen, wijzigen, heeft SMEG het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Onverminderd het voorgaande heeft SMEG het recht de prijzen eenzijdig aan te passen indien de levering in gedeelten wordt uitgevoerd.

6.3     SMEG zal de Koper zo spoedig mogelijk informeren omtrent een wijziging als bedoeld in artikel 6 lid 2.

6.4     Wanneer de prijsverhoging als vermeld in artikel 6 lid 2 meer dan tien (10) procent van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de Koper het recht om binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de in artikel 6 lid 3 bedoelde mededeling schriftelijk de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt met deze prijsverhoging te hebben ingestemd.


Artikel 7      Betaling

7.1       Betaling door de Koper dient uiterlijk plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden door overmaking naar een door SMEG aan te wijzen bankrekeningnummer. De betaling wordt geacht te zijn uitgevoerd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van SMEG is bijgeschreven.

7.2     Ingeval de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Koper daartoe aanleiding geeft of de kredietwaardigheid van de Koper wijzigt, heeft SMEG het recht om (volledige) vooruitbetaling dan wel zekerheid te verlangen die de Koper alsdan dient te verstrekken .

7.3     Alle kosten in verband met betaling komen voor rekening van de Koper.

7.4     Betaling door de Koper van elke jegens SMEG aangegane verplichting dient te geschieden zonder verrekening door de Koper. Ook in geval van overschrijding van de leveringstermijn of ingeval van indiening van een klacht, blijft de Koper gehouden tot algehele en tijdige betaling als bedoeld in artikel 7 lid 1.

7.5     De door de Koper gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde kosten en rente alsmede de in artikel 7 lid 7 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

7.6     In geval van overschrijding van de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn van dertig (30) dagen, is de Koper, onverminderd de overige rechten van SMEG, van rechtswege in verzuim zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, en is de Koper per maand of een gedeelte daarvan een rentevergoeding, welke gelijk is aan de wettelijke handelsrente, verschuldigd voor de duur van het verzuim.

7.7     Alle buitengerechtelijke kosten die SMEG maakt tot verhaal van haar vorderingen op de Koper, zijn geheel voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het uitstaande bedrag, vermeerderd met rente, met een minimum van euro 500.


Artikel 8      Eigendom

8.1     De eigendom van de Goederen gaat over van SMEG op de Koper nadat de Koper al haar verplichtingen jegens SMEG krachtens een Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of anderszins, volledig heeft voldaan.

8.2     De Koper is gerechtigd de Goederen van SMEG waarop een eigendomsvoorbehoud rust, in het kader van zijn handelsactiviteiten aan derden te verkopen indien zijn normale bedrijfsuitoefening dit met zich meebrengt. De Koper is evenwel niet gerechtigd de Goederen, zolang deze niet volledig zijn betaald, in pand te geven of op enige andere wijze dan ook tot zekerheid voor derden te doen dienen. Indien de Koper in strijd met het vorenstaande de goederen aan derden levert of in onderpand verstrekt, dient de Koper de gelden of vorderingen die hij door verkoop, c.q. verpanding verkrijgt, aan SMEG over te dragen.

8.3     In het geval Koper haar verplichtingen jegens SMEG niet voldoet, is SMEG zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te allen tijde gerechtigd om de geleverde Goederen op basis van hetgeen in artikel 8 is bepaald bij de Koper of diens houders weg te (doen) halen. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de Goederen komen voor rekening van de Koper.


Artikel 9      Klachten

9.1     De Koper is verplicht bij levering te onderzoeken of de Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Koper binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de Goederen schriftelijk en gemotiveerd per aangetekende brief haar klachten aan SMEG bekend te maken, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt de Goederen aanvaard te hebben en al haar rechten in verband met een gebrekkige of niet-conforme levering zal hebben prijsgegeven.

9.2     Voor het geval de grond van de klacht redelijkerwijs door de Koper niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 9 lid 1 had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van vijf (5) werkdagen vanaf het moment dat die grond door de Koper is ontdekt, dan wel ontdekt had behoren te worden, echter met een maximum van vier (4) maanden vanaf het tijdstip van de betreffende levering. Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd door de Koper bij SMEG te worden ingediend.

9.3     Ingeval sprake is van een non-conforme levering wegens een eigen gebrek in de Goederen zal SMEG de (onderdelen van) de Goederen waarop de klacht betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Koper (gedeeltelijk) vergoeden, zulks uitsluitend ter keuze van SMEG. In geval van vervanging worden de door SMEG vervangen (onderdelen van) Goederen eigendom van SMEG. Tot verdere remedie is SMEG niet gehouden.

9.4     Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer volledige betaling binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden.

9.5     Door SMEG geleverde en door de Koper in ontvangst genomen non-conforme Goederen mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van SMEG en onder door SMEG te stellen voorwaarden aan SMEG worden geretourneerd.


Artikel 10   Garanties

10.1     De aanbevelingen en suggesties gedaan ten aanzien van de Goederen door SMEG, in welke vorm dan ook, zijn gedaan naar beste weten van SMEG, doch vormen geen grond voor een beroep op de garantie als bedoeld in artikel 10 lid 2.

10.2     SMEG garandeert dat de geleverde Goederen of onderdelen daarvan gedurende een periode van twee (2) jaar na levering vrij zijn van gebreken die het directe gevolg zijn van materiaal-, fabricage- en/of constructiefouten. In afwijking van het voorgaande, kunnen voor bepaalde Goederen of onderdelen daarvan, afwijkende garantietermijnen worden overeengekomen.

10.3     Een beroep op een garantie dient met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9 te geschieden.

10.4     Geen beroep op een garantie kan worden gedaan indien de Koper zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van SMEG (zelf) wijzigingen in de Goederen heeft aangebracht, de Koper haar verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, er sprake is van normale slijtage of indien er sprake is van geen of onvoldoende onderhoud van de Goederen of van onderhoud van de Goederen dat niet conform de voorschriften van SMEG heeft plaatsgevonden.

10.5 Klik hier voor fabrieksgarantievoorwaarden.


Artikel 11    Aansprakelijkheid

11.1     Onverminderd het bepaalde in artikelen 9 en 10 is SMEG niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, waaronder gevolgschade, met uitzondering van schade, die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van SMEG.

11.2     Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 1 is de aansprakelijkheid van SMEG beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor dekking door de verzekeraar van SMEG wordt verleend.

11.3     De Koper vrijwaart SMEG voor claims van derden in verband met schade die deze derden hebben opgelopen in verband met de geleverde Goederen of de uitvoering van de betreffende Overeenkomst.


Artikel 12    Retourzendingen 

12.1     Retourzendingen aan SMEG anders dan vermeld in artikel 9 geschieden voor rekening en risico van de Koper.

12.2     Verzoeken tot retourname dienen te geschieden door middel van het daartoe door SMEG aangewezen formulier. SMEG is gerechtigd verzoeken tot retourname ingediend na drie (3) maanden na levering van het desbetreffende Goed en/of kennelijk ongegronde verzoeken tot retourname alsmede verzoeken ten aanzien van geleverde Goederen waarvan de kosten niet zijn betaald, te weigeren.

12.3     Retourzendingen zijn slechts toegestaan na toestemming van SMEG. In het voornoemde geval brengt SMEG per zending €40,- excl. BTW in rekening. In geval van ongeopende, onbeschadigde en onbeschreven verpakking van het geleverde Goed wordt het volledige aankoopbedrag gerestitueerd. In geval van een geopende, beschadigde of beschreven verpakking van het geleverde Goed wordt bij restitutie van het aankoopbedrag een bedrag ingehouden van 25% van de desbetreffende bruto adviesprijs zoals deze gold ten tijde van de levering door SMEG.

12.4     Indien SMEG de geretourneerde Goederen opslaat of doet opslaan, dan geschiedt zulks voor rekening en risico van de Koper. Uit dergelijke maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid. In geval van opslag geldt hetgeen hierover in artikel 5.4 is bepaald.


Artikel 13    Overmacht

Indien de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door SMEG ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van SMEG komen (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot - stakingen en ziekte onder haar eigen werknemers of toeleveranciers alsmede tekortschieten van haar toeleveranciers), geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft SMEG het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.


Artikel 14    Ontbinding

14.1     SMEG heeft het recht de Overeenkomst naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Koper:

a.     tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst;

b.     surséance van betaling aanvraagt;

c.     in staat van faillissement komt te verkeren;

d.     tot ontbinding overgaat;

e.     haar onderneming staakt.

14.2     Indien zich één van de omstandigheden als bedoeld in het vorige lid voordoet, is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist, en worden alle vorderingen van SMEG op de Koper terstond en geheel opeisbaar.

14.3     SMEG is tot geen enkele schadevergoeding jegens de Koper gehouden indien de Overeenkomst op grond van hetgeen in dit artikel is bepaald wordt ontbonden.


Artikel 15    Conversie

15.1     Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden daarop geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

15.2     De nietigheid of vernietiging van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden brengt niet mee dat de overige bepalingen eveneens als nietig dan wel vernietigd dienen te worden beschouwd; deze blijven onverminderd van kracht.


Artikel 16    Toepasselijk recht, bevoegde rechter

16.1     Op alle rechtsverhoudingen tussen SMEG en de Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2     De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en/of de uitvoering daarvan.