Disclaimer

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT WEBSITE

Op deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze site te bezoeken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, verzoeken wij u deze site te verlaten.

Smeg Nederland B.V. is een dochteronderneming van Smeg S.p.A., gevestigd te Guastalla, Italië. De gebruiksvoorwaarden zoals hieronder vermeldt gelden voor alle aan Smeg S.p.A. gelieerde websites.

 

  1. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Smeg behoudt zich het recht voor op ieder moment en zonder enige kennisgeving veranderingen aan te brengen ter verbetering van deze informatie. De afbeeldingen, data en omschrijvingen op deze site zijn niet bindend en slechts ter illustratie. Smeg heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site. Smeg staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Smeg wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Deze website kan publicaties met incorrecte technische data of drukfouten bevatten, die zo snel mogelijk gecorrigeerd zullen worden door Smeg. De data op de website kunnen verouderd zijn, hoewel de website periodiek wordt bijgewerkt. Aan de aangeboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Smeg garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.
  2. De aangeboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of ander advies van de aangeboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Voor correcte installatie van een product is het absoluut noodzakelijk de relevante technische instructies voor het desbetreffende product te volgen, die bij aankoop van het product worden verstrekt.
  3. De website en de informatie die deze bevat zoals namen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s en reproducties, logo’s en merkrechten zijn exclusief eigendom van Smeg of andere rechthebbenden en zijn beschermd ingevolge intellectuele – en/of industriële eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en patenten. Alle producten, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, namen en reproducties, het logo, merkrechten, octrooien en patenten van de producten en dergelijke zijn het exclusieve eigendom van Smeg of andere rechthebbenden. Afgezien van voormelde partijen heeft geen enkele andere partij enige licentie of bevoegdheid om voormelde goederen te gebruiken. De inhoud van de site mag op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als toekenning van het verlenen van (een licentie op) intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten. Eventuele overtredingen zullen worden vervolgd door Smeg in lijn met de huidige wet- en regelgeving inzake de bescherming van intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten danwel op grond van  wet- en regelgeving inzake oneerlijke concurrentie. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smeg, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.
  4. De producten en diensten beschreven op de website zijn leverbaar mits ze beschikbaar zijn; publicatie op de website geeft geen enkele garantie (ook niet impliciet) voor de beschikbaarheid, verkoopbaarheid en geschiktheid voor specifieke toepassingen danwel de overeenstemming met de huidige wetgeving van enig land.
  5. Smeg, noch één van de aangesloten bedrijven kan contractueel of niet-contractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade (inclusief indirecte-/gevolgschade of niet-gekwantificeerde schade) als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de website, het verlies van gegevens of winsten die op enigerlei wijze voortvloeien of geassocieerd kunnen worden met het gebruik van de website.
  6. Smeg behoudt zich het recht voor op ieder moment en zonder enige kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden en aan in alle andere delen van de website.
  7. Smeg is niet verantwoordelijk voor noch de inhoud van websites die zijn aangesloten op de eigen website, noch voor problemen die voortvloeien uit indirecte verbindingen via links. De informatie op die sites is door Smeg niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Smeg wijst iedere aansprakelijkheid terzake uitdrukkelijk van de hand.
  8. Smeg adverteert al haar producten op de website. Dit betekent echter niet dat alle producten in ieder ander land worden en kunnen worden verkocht.
  9. IEDERE GEBRUIKER DIE NIET GEHEEL AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDT VERZOCHT ONMIDDELIJK TE STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Smeg.

Op de Smeg-site en op deze voorwaarden en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.  

Smeg Nederland B.V.
Veemkade 384
1019 HE Amsterdam
Tel. 020-4490120
Fax 020-3582640
[email protected]

ING Bank: 68.00.47.468
Kamer van Koophandel: 34168390
BTW-nummer: 8104.15.781.B.01