PRIVACY POLICY

PRIVACY BELEID

Beste gebruiker,
Op deze pagina treft u informatie aan over het beheer van uw persoonsgegevens op de website www.smeg.nl (hierna aangeduid als de website). Wij verstrekken deze informatie niet alleen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU no. 2016/679 (hierna aangeduid als de AVG), maar ook omdat de bescherming van persoonsgegevens een van de kerndoelstellingen is van onze onderneming en wij u alle informatie wensen te verstrekken die u nodig kunt hebben om uw privacy te helpen beschermen en te controleren hoe uw gegevens worden gebruikt als onderdeel van uw browse-ervaring op onze Website.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, dat wil zeggen degene die besluiten neemt ten aanzien van de methodes en doeleinden van de gegevensverwerking, is  Smeg Nederland BV (hierna aangeduid als Smeg of wij), statutair gevestigd te 1019 HE, Amsterdam, aan de Veemkade 384. U kunt met Smeg contact opnemen op bovenstaand adres of door een e-mail te sturen aan [email protected]

Soort en herkomst van de verzamelde persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt of raadpleegt, online een formulier invult (bijvoorbeeld een verzoek om ondersteuning) of besluit dat u marketinginformatie van ons wenst te ontvangen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens (gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon) van u verwerken:

 • door u verstrekte gegevens bij het invullen van onze online formulieren (zoals een verzoek om ondersteuning of informatie over de producten en aanbiedingen van Smeg) waaronder identificatiegegevens (voor- en achternaam), contactgegevens (e-mailadres, postadres, telefoonnummer) en informatie over de door u aangeschafte producten waarvoor u om ondersteuning verzoekt, alsmede het soort ondersteuning (inclusief de informatie die is opgenomen in het veld met verzoekdetails);
 • door ons tijdens uw bezoek aan de website verzamelde gegevens (zogeheten “browse-gegevens”), zoals uw IP-adres, URL, het tijdstip en de wijze waarop u uw verzoek hebt verstuurd aan de server, de omvang van het in reactie daarop verkregen bestand, de numerieke code waarmee de status van het door de server gegenereerde antwoord wordt geïdentificeerd (succes, fout, etc.) en overige parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de omgeving van de gebruiker. Het verzenden van deze informatie ligt besloten in het gebruik van Internet-communicatieprotocollen. Hoewel deze gegevens niet worden verzameld om ze te koppelen aan geïdentificeerde betrokkenen, kunnen zij gezien hun aard wel worden gebruikt om er de identiteit van de gebruiker mee te achterhalen, door koppeling en verwerking met door derden bewaarde gegevens. Deze gegevens kunnen daarnaast o.a. worden gebruikt ter vaststelling van aansprakelijkheid voor tegen onze Website gepleegde computermisdrijven.
Doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking
Wij hebben uw gegevens nodig om u in staat te stellen de website op veilige wijze te bezoeken, productondersteuning te ontvangen of met onze producten verband houdende diensten te verkrijgen, andere specifieke verzoeken te kunnen behandelen en voor het ontvangen van operationele communicaties. Wij kunnen – met uw toestemming – contact met u opnemen om suggesties te doen over Smeg-producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Hieronder treft u nadere informatie aan. Wij kunnen uw gegevens met name verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het verwerken van uw verzoeken om ondersteuning met betrekking tot het gebruik en onderhoud van een product of van uw vragen over onze producten, diensten en aanbiedingen. Wanneer u hiervoor wordt gevraagd een formulier in te vullen, zijn de met een asterisk gemarkeerde velden verplicht; vult u deze niet in, dan kunnen wij uw verzoek niet behandelen. Aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn om aan uw verzoek te voldoen, kunnen zij zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verzameld en verwerkt. De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van een contract met u (wanneer u een product aanschaft of om ondersteuning verzoekt), o.g.v. AVG art. 6(1) (b), of het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen bij het verwerken van uw verzoek, o.g.v. AVG art. 6(1)(f);
 • het registreren van het door u aangeschafte product. Wanneer u hiervoor wordt gevraagd een formulier in te vullen, zijn de met een asterisk gemarkeerde velden verplicht; vult u deze niet in, dan kunnen wij uw verzoek niet behandelen. Aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te verlenen, kunnen zij zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verzameld en verwerkt. De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van het contract dat we met u hebben afgesloten, o.g.v. AVG art. 6(1)(b);
 • het op geautomatiseerde wijze, zoals per e-mail en sms, en middels niet-geautomatiseerde telefoongesprekken ontvangen van commerciële en promotionele uitingen van Smeg met betrekking tot de producten van de Smeg-groep, deelname aan marktonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot de afgenomen producten en ontvangen ondersteuning en uitnodigingen voor projecten en evenementen van Smeg. Voor deze doeleinden is uw toestemming vereist; deze vormt de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens, o.g.v. AVG art. 6(1)(a). Tenzij u hiertegen bezwaar maakt door op de hierboven vermelde wijze contact met ons op te nemen, willen wij u uitsluitend berichten zenden die voor u interessant kunnen zijn en zenden u daarom alleen aanbiedingen en berichten die stroken met uw profiel, uw voorkeuren, de door u geregistreerde apparaten en het gebruik van onze diensten. Overigens kunt u, ook als u uw toestemming weigert of de voor deze doeleinden noodzakelijke gegevens niet verstrekt, nog altijd vrij en volledig gebruik maken van onze diensten; u ontvangt dan alleen geen promotionele of marketinguitingen met betrekking tot onze producten meer;


Wanneer u ons via de pagina “Werken bij Smeg” of door het opsturen van uw CV aan een e-mailadres van SMEG een sollicitatie wenst toe te sturen, verzoeken wij u de betreffende privacyverklaring te lezen via de volgende link.


Middelen van verwerking
Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt met behulp van IT-systemen en analyse-instrumenten door speciaal daarvoor door Smeg opgeleide en gemachtigde medewerkers. Wij hebben maatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de verwerking plaatsvindt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze, zoals vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming (waaronder de AVG). Uw privacy wordt daarbij beschermd door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen waarmee verlies of onrechtmatig of onbehoorlijk gebruik van uw gegevens en een ongeoorloofde toegang daartoe worden voorkomen.

Gegevensbewaring
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld en voor wettelijke doeleinden niet langer dan 10 jaar. Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of ermee akkoord gaat marketinguitingen van ons te ontvangen, kunt u te allen tijde aangeven dat u deze niet langer wenst te ontvangen; u kunt daarvoor schriftelijk contact met ons opnemen op de hieronder aangegeven adressen. In dat geval worden uw gegevens uitsluitend bewaard om de andere door u verzochte diensten te verstrekken (zoals productregistratie in verband met garantie, verzoeken om ondersteuning, etc.). De documentatie inzake de toestemming die door u is gegeven voor het ontvangen van e-marketing materiaal wordt gedurende een periode van 2 jaar na uw intrekking van deze toestemming bewaard.

Delen en bekendmaken van uw gegevens
Om de werking van de website te garanderen en u de door u verzochte diensten te verlenen maakt Smeg gebruik van externe leveranciers. Toegang tot uw gegevens door deze derden wordt gereguleerd door specifieke contractuele afspraken waarbij het gebruik van uw gegevens wordt beperkt tot de verwerking die noodzakelijk is voor de werking van Website en het verlenen van de daarop aangeboden diensten. Deze derden-leveranciers treden op als verwerkers (hierna aangeduid als Verwerkers). Zij kunnen rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld indien zij gegevens verwerken in strijd met de aan hen gegeven instructies.
Naast het bekendmaken van gegevens ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen, kunnen uw gegevens worden verstrekt aan daartoe gemachtigde en afdoende geïnstrueerde en getrainde medewerkers van Smeg, of aan medewerkers van derden die in de capaciteit van Verwerkers ten behoeve van Smeg werken conform haar instructies, inclusief ondernemingen die pre/aftersales service aanbieden met betrekking tot uw product. In het geval van een verzoek om bijstand of ondersteuning, zullen in het bijzonder ondernemingen die deze diensten namens ons aanbieden zich als Verwerkers toegang verschaffen tot uw gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot problemen met of defecten aan het product.
Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt door marketingbureaus of andere ondernemingen in hun hoedanigheid van Verwerkers voor beheersdoeleinden en het per e-mail verzenden van nieuwsbrieven en bedrijfsinformatie, rechtstreekse verkoop, marktonderzoek of andere promotionele activiteiten, bijvoorbeeld prijsvragen.

Smeg slaat de gegevens in principe op in Italië of in de Europese Unie. Bepaalde gegevens kunnen echter worden beheerd door buiten de Europese Unie gevestigde leveranciers. In dat geval heeft Smeg met deze leveranciers specifieke overeenkomsten afgesloten op grond waarvan zij, naast het geven van de hierboven omschreven garanties, ook de in de AVG omschreven aanvullende waarborgen verstrekken (bijvoorbeeld het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde contracten o.g.v. de AVG). Daarnaast maakt Smeg, om bijzondere, met de plaats waar de servers van Smeg (of haar leveranciers) staan opgesteld verband houdende redenen, gebruik van diensten van in niet-Europese landen gevestigde leveranciers (zoals callcenters of aanbieders van hostingdiensten), die handelen in hun hoedanigheid van Verwerkers. Indien u een exemplaar wenst te ontvangen van de documenten waarmee uw persoonsgegevens worden beschermd, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. In deze gevallen verbindt SMEG zich de rechten van betrokkenen op behoorlijke wijze te beschermen en te waarborgen, zoals door het van toepassing verklaren van standaard contractvoorwaarden. Bij de uitvoering van onze normale bedrijfsactiviteiten kunnen uw gegevens verstrekt worden aan professionele dienstverleners, adviesbureaus of anderen die handelen als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

Daarnaast kunnen – waar nodig met uw toestemming – uw gegevens worden gedeeld met anderen die handelen als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder zakelijke partners van SMEG, ten behoeve van hun marketingdoeleinden of dienstverlening.

Wanneer SMEG betrokken raakt bij (buiten)gewone bedrijfstransacties, kunnen uw gegevens, voor zover noodzakelijk in verband met het beoordelen van die transacties, bekend worden gemaakt aan andere bij die transactie betrokken partijen en aan professionele dienstverleners die SMEG of de andere partijen bij de transacties bijstaan.

Rechten van betrokkenen

Op grond van wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u invloed uitoefenen op de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt en in bepaalde gevallen het gebruik ervan beperken. U kunt deze rechten te allen tijde en kosteloos uitoefenen door contact met ons op te nemen op de hierboven vermelde wijze. Smeg doet alles in haar vermogen om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen. Op grond van art. 15-21 AVG hebt u met name het recht:

 • tot het verkrijgen van een bevestiging of gegevens met betrekking tot u worden verwerkt, om deze gegevens in te zien en daar een afschrift van te ontvangen (recht van inzage);
 • uw persoonsgegevens te actualiseren, aan te passen en/of te corrigeren (recht op rectificatie);
 • op het wissen van gegevens of beperking van de verwerking ervan in de in de AVG genoemde gevallen, onder meer indien de gegevens zijn verwerkt in strijd met de wet of voor zover opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens waren verzameld of anderszins verwerkt (recht op gegevenswissing en beperking);
 • de door u gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan (recht op intrekking toestemming);
 • met inachtneming van de in de AVG gestelde beperkingen, tot het ontvangen van een afschrift van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en die gegevens indien technisch mogelijk over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • om in de in de AVG genoemde gevallen bezwaar te maken tegen verwerking (recht van bezwaar).


Verzoeken tot wissen van gegevens zijn onder voorbehoud van de in de toepasselijke wet- of regelgeving verplichte bewaartermijnen.
U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen aan [email protected] of een brief te sturen naar SMEG op het hierboven vermelde adres.
Wanneer u contact met ons opneemt, verzoeken wij u vriendelijk uw naam, e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer(s) te vermelden zodat wij uw verzoek op de juiste wijze kunnen behandelen.<
Indien u meent dat uw gegevens niet zijn verwerkt overeenkomstig wetgeving inzake gegevensbescherming of indien u een niet opgeloste klacht hebt ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waarin u woonachtig of werkzaam bent of waarin de vermeende schending heeft plaatsgevonden.<

Wijzigingen in het privacybeleid.
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente wijzigingen worden steeds door SMEG aan het eind van de privacybeleid vermeld.

Meest recente wijziging 24.07.2019