Privacybeleid Smeg Klant

1. OVER ONS - DE VERANTWOORDELIJKE 

De Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Smeg Nederland BV (hierna de "Smeg" of "wij") gevestigd aan de Veemkade 384, 1019 HE, Amsterdam.

U kunt contact opnemen met Smeg door te schrijven naar het bovenstaande adres of door een e-mail te sturen naar [email protected].

 

2. WELKE GEGEVENS WE VERWERKEN 

Wanneer u onze producten aanschaft, een offerte aanvraagt of de apparaten laat leveren, verwerkt Smeg persoonlijke gegevens van u en de producten die u aanschaft. 

 Wij verzamelen de volgende door u rechtstreeks verstrekte persoonlijke gegevens:

·      Persoonlijke gegevens en contactgegevens (naam, achternaam, e-mailadres, land, plaats, adres, gebruikersnaam en wachtwoord);

·      gegevens over het apparaat en andere producten die u hebt aangeschaft of die van uw interesse hebben (type, kosten, specifiek model, ID-nummer en serienummer); en

·      betalingsgegevens en andere relevante informatie voor de levering van het apparaat of de gekochte producten.

Sommige van de hierboven vermelde gegevens vormen op zich geen persoonsgegevens, maar kunnen, door middel van verbanden en in combinatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, het mogelijk maken om gebruikers te identificeren, wat betekent dat deze gegevens persoonlijke gegevens kunnen zijn. Deze gegevens zijn daarom onderworpen aan hetzelfde beschermingsniveau dat door dit Privacybeleid wordt gegarandeerd.

 

3. WAAROM WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN

3.1 Doel van en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden en baseren onze verwerking op de volgende wettelijke bepalingen:

A.   om onze producten aan te schaffen, een kosteninschatting te krijgen van onze toestellen en ze te leveren samen met de factuur en de relevante documentatie die nodig zijn voor de uitvoering van het contract tussen ons en u of voor precontractuele maatregelen. De rechtsgrondslag is de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (EU) 2016/67 ("AVG") art. 6, lid 1 onder b);

B.   om te voldoen aan alle contractuele en wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met u, voor de uitvoering van de overeenkomst en de naleving van wettelijke verplichtingen die voor ons gelden, zoals bijvoorbeeld in het consumentenrecht. De rechtsgrondslag is AVG art. 6, lid 1, onder b) en c);

C.   u met uw toestemming marketingcommunicatie (via geautomatiseerde methoden zoals e-mail, SMS) te sturen over de producten van Smeg en Smeg Group, u uit te nodigen deel te nemen aan door Smeg georganiseerde initiatieven en evenementen en deel te nemen aan marktonderzoek en enquêtes om de klanttevredenheid te beoordelen. De rechtsgrondslag is AVG art. 6, lid 1 onder a).

D.   uw vragen te beantwoorden en u de nodige technische bijstand en ondersteuning te bieden, onder meer via e-mail, telefoon, wanneer onderhoud van uw toestel nodig is en de boekhouding en facturatie met betrekking tot de supportactiviteit te beheren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder c) en d), van de AVG.

 

3.2 Aard van de voorziening

Voor sommige verwerkingen en doeleinden hebben we uw gegevens nodig. In andere gevallen kunt u kiezen of u uw gegevens aan ons door wenst te geven. 

Het verstrekken van sommige gegevens voor de in de paragrafen 3.1 A) en B) genoemde doeleinden is noodzakelijk (in welk geval deze gegevens op het registratieformulier met een sterretje zullen worden gemarkeerd); indien u deze gegevens niet verstrekt, zal het niet mogelijk zijn om volledig gebruik te maken van al onze diensten. De verstrekking van andere gevraagde gegevens is optioneel. 

 

4. HOE LANG WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN 

Wij verwerken en bewaren uw gegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om de in paragraaf 3 genoemde activiteiten uit te voeren. 

Uw gegevens worden opgeslagen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, maar wordt niet langer dan 1o jaar bewaard vanaf het moment dat u uw aankoop afrondt, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de instelling, onderbouwing of uitoefening van een rechtsvordering. 

Voor de doeleinden zoals aangegeven in paragraaf 3.1 C, zullen wij uw gegevens uit onze marketing database verwijderen op het moment dat u uw toestemming intrekt (hoewel we een registratie van uw terugtrekking zullen bijhouden om er zeker van te zijn dat we u geen verdere directe marketing sturen). Documentatie voor toestemming die u hebt gegeven voor e-marketing communicatie zal worden bewaard tot 2 jaar na uw intrekking van een dergelijke toestemming.

 

5. MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS EN WAAR

Om u te helpen met bovenstaande diensten schakelt Smeg derden in als gegevensverwerkers om specifieke diensten te verlenen en deze derden verwerken uw persoonlijke gegevens. De toegang tot de gegevens door deze entiteiten is onderworpen aan specifieke contractuele beperkingen die door Smeg worden opgelegd en die het gebruik ervan beperken tot de verwerking die nodig is om te helpen bij het verlenen van onze diensten en de verkoop van onze producten.

Smeg maakt ook gebruik van leveranciers die in hun datacenters hostingdiensten aanbieden voor de verzamelde gegevens en van bedrijven die technische ondersteuning bieden bij onze diensten. Zij hebben toegang tot de gegevens om ondersteunende diensten te verlenen in geval van storingen of gegevensmigraties. 

In principe bewaart Smeg uw persoonlijke gegevens in de Europese Unie. Indien persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven, zal Smeg specifieke door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen aangaan die de leverancier binden om de gegevens te beschermen. Om een kopie te verkrijgen van de documenten die gebruikt worden om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunt u ons bereiken [email protected].

Wanneer wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken, worden uw gegevens verwerkt door dienstverleners, met inbegrip van marketingbureaus, voor doeleinden met betrekking tot het beheer en de overdracht van verkoopinformatie (per e-mail, telefoon met operator), marktonderzoek of andere promotionele activiteiten zoals prijswedstrijden en evenementen.

Daarnaast worden uw gegevens gecommuniceerd met freelance professionals zoals externe auditors en consultants, adviesbureaus, bevoegde autoriteiten (in het kader van wettelijke verplichtingen), Smeg Group bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie. Wij delen uw gegevens ook mee aan het bedrijf dat u als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke betalingsdiensten levert voor de aankoop van producten.

 

6. DE RECHTEN DIE DE WET U TOEKENT EN DE WIJZE WAAROP U DIE RECHTEN KUNT UITOEFENEN

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar aan te tekenen. U kunt deze rechten te allen tijde en kosteloos uitoefenen door contact met ons op te nemen via de in paragraaf 1 vermelde contactgegevens. Smeg zal al het nodige doen om de uitoefening van uw rechten mogelijk te maken.

U hebt recht om:

een bevestiging te ontvangen van het al dan niet verwerken van uw gegevens, om toegang te krijgen tot de inhoud ervan en om een kopie te verkrijgen (recht van inzage);uw persoonsgegevens te laten bijwerken, wijzigen en/of corrigeren (recht op rectificatie);te verzoeken om het wissen of beperken van de gegevensverwerking in de omstandigheden waarin de AVG voorziet, met inbegrip van gevallen waarin de gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of waarin de opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt (recht op gegevenswissing en beperking);de door u gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is verleend (recht op intrekking toestemming);onder bepaalde omstandigheden een kopie van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en te vragen dat de gegevens, voor zover technisch mogelijk, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven (recht op dataportabiliteit);in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking (in het bijzonder wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting en in verband met de verwerking voor direct marketing doeleinden)(recht van bezwaar); niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming is gebaseerd.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn verwerkt of als u een onopgeloste klacht heeft met betrekking tot onze verwerking, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u woont of werkt of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden.