STANDAARD FABRIEKSGARANTIE

Algemene voorwaarden fabrieksgarantie Smeg Nederland B. V.

 

FABRIEKSGARANTIEVOORWAARDEN VOOR IN NEDERLAND GEINSTALLEERDE SMEG HUISHOUDAPPARATUUR

Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing binnen Nederland, waarbij overzeese gebiedsdelen zijn uitgesloten en bij een officiële Nederlandse dealer gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen en zijn gebaseerd op de bepalingen van de EU Richtlijn 99/44 en het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een gebrek optreedt. Onze technische serviceafdeling zal dit gebrek op uw verzoek en onder de navolgende voorwaarden repareren. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Voor dit toestel verlenen wij fabrieksgarantie volgens onderstaande voorwaarden:

 1. Het gebrek moet terstond gemeld worden bij onze technische serviceafdeling en tevens dient het toestel uit dienst te worden genomen om mogelijke verdere schade te voorkomen.
 2. Voor een beroep op de fabrieksgarantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. 
 3. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar uw dealer of na aanmelding bij onze technische serviceafdeling. Reparatie ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote huishoudelijke of ingebouwde toestellen.
 4. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
 5. Wij verhelpen kosteloos gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van facturatie aan de eindgebruiker.
 6. De garantieprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het gebrek optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Vervangen onderdelen worden eigendom van SMEG Nederland B.V.
 7. De fabrieksgarantie heeft geen betrekking op gebreken of schade die ontstaan zijn/is door, waarvan of als gevolg van:
  - transport van het toestel dat niet door ons is uitgevoerd;
  - onzorgvuldig gebruik;
  - niet vakkundige installatie of montage;
  - gebrekkig onderhoud;
  - het niet in acht nemen van de gebruiks-, onderhouds- of montageaanwijzingen;
  - het niet in acht nemen van de toepasselijke technische voorwaarden, zoals onder andere netspanning, 
    frequentie, installatievoorschriften, gassoorten, klimaatomstandigheden en waterhardheid;
  - chemische en elektrochemische inwerking van water;
  - abnormale milieuomstandigheden in het algemeen;
  - voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden;
  - contact met agressieve stoffen.
  - schade door een ongeval, diefstal of poging tot diefstal, opzettelijk aangebrachte schade, door vuur, 
    door een explosie, door verstroming, blikseminslag, vorst 
    of ander weer condities, problemen met de elektriciteitstoevoer.
  - het typeplaatje met modelnummer en serienummer verwijderd, gewijzigd en/ of onleesbaar is.
  - kosten die door Smeg Nederland B.V. worden gemaakt wanneer er geen fout geconstateerd 
    aan het apparaat.
  - kosten voor regulier onderhoud en reinigen van het apparaat.
  - kosten voor het repareren buiten reguliere werktijden.
  - roestvorming, corrosie, vervuilingsschade en waterschade.
  - kabels, stekkers en aansluiting.
  - licht breekbare onderdelen, zoals glas en kunststof
 8. De fabrieksgarantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
 9. Het recht op fabrieksgarantie vervalt wanneer het gebrek werd veroorzaakt door reparaties of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn.
 10. Indien binnen de fabrieksgarantieperiode de reparatie van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de reparatiekosten disproportioneel zijn, wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
 11. Reparaties onder de fabrieksgarantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
 12. Op reparaties geven wij een garantie van 3 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
 13. Onze aansprakelijkheden zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in deze garantievoorwaarden vermelde verplichtingen. In geen geval zullen wij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige gevolgschade of andere schade buiten het toestel. In geen geval zal onze aansprakelijkheid tot het voldoen van enige vorm van schadevergoeding zich kunnen uitstrekken tot een bedrag groter dan de netto aankoopprijs van het toestel. Wij willen benadrukken dat u voor toestellen die vanuit Nederland naar het buitenland worden gebracht, dient na te gaan of het toestel voldoet aan alle in het betreffende land geldende en toepasselijke technische voorwaarden, zoals  andere netspanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoorten, klimaatomstandigheden en waterhardheid. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen in dit kader vallen niet onder deze garantievoorwaarden. Ook na afloop van de garantietermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.

 

SMEG Nederland B.V

Veemkade 384
1019 HE Amsterdam
Tel: 020-4490120
Fax: 020-3582640
E-mail: [email protected]