Användningsvillkor för webbplatsen

För åtkomst till den här webbplatsen gäller följande villkor. Tillgång till webbplatsen tillåts bara om dessa villkor accepteras. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor.

1. Smeg S.p.A. förbehåller sig rätten att modifiera sina produkter utan föregående meddelande. Bilder, information och beskrivningar på webbplatsen är inte bindande och har enbart ett illustrativt syfte. För att säkerställa korrekta installationer är det absolut nödvändigt att följa de relevanta tekniska instruktionerna för varje produkt. Webbplatsen kan innehålla publikationer med inkorrekta tekniska data eller tryckfel som rättas till så snart som möjligt av SMEG S.p.A. Även om webbplatsen uppdateras med jämna mellanrum, kan det förekomma information som är inaktuell. Informationen på webbplatsen kan komma att ändras efter det att produkter eller information som relaterar till dem har ändrats.

2. Denna webbplats och all information som finns på den – namn, bilder, fotografier och reproduktioner, logotyper och varumärken – refererar till SMEG S.p.A. och dess samarbetspartners. De är exklusiva och skyddas i fråga om varumärken, patent och illojal konkurrens. Smeg och dess dotterbolag har ensamrätt till alla produkter, bilder och reproduktioner, logotyper, varumärken och patent på produkterna. Ingen annan part har rätt att använda ovan nämnda egendom. Innehållet på webbplatsen kan inte på något sätt tolkas så att rättigheter beträffande licenser eller användande av produkter och varumärken som tillhör SMEG S.p.A överförs. SMEG S.p.A. kommer att följa upp eventuella överträdelser i enlighet med rådande lagstiftning när det gäller skydd av varumärken och patent och skydd mot illojal konkurrens.

3. Produkterna och tjänsterna som presenteras på webbplatsen levereras efter tillgänglighet. Det faktum att en produkt eller tjänst publiceras på webbplatsen är ingen garanti för produktens/tjänstens tillgänglighet, saluförande samt att den passar specifika användningsområden. Inte heller är det säkert att den följer den rådande lagstiftningen i varje enskilt land.

4. SMEG S.p.A. och dess dotterbolag kan inte på något sätt hållas ansvariga för skador (inklusive indirekta och ej kvantifierbara skador) som härrör från omöjlighet att använda webbplatsen, eventuella förluster av data eller vinster som på något sätt skulle kunna härröra från eller sammankopplas med användandet av den här webbplatsen.

5. SMEG S.p.A. kan när som helst och utan förvarning ändra åtkomstvillkoren och andra delar av webbplatsen.

6. SMEG S.p.A. kan inte hållas ansvariga för innehållet på webbplatser som länkar till denna webbplats och inte heller för några problem som härrör från indirekt anslutning via länkar.

7. SMEG S.p.A. marknadsför alla sina produkter på webbplatsen. Detta innebär inte att alla produkter saluförs i alla länder. Det betyder inte heller att SMEG S.p.A. har för avsikt att saluföra alla produkter i alla länder eller att produkterna – om de marknadsförs – omedelbart finns tillgängliga i varje land. Användarna av webbplatsen är välkomna att vända sig till SMEG S.p.A.:s registrerade kontor för att få aktuell information.

8. Villkoren för åtkomst till webbplatsen styrs av italiensk lagstiftning, och eventuella tvister som uppstår ur användandet av webbplatsen kommer att tas upp för rättsskipning i Tribunale di Reggio Emilia, Italien.

9. Användare som inte accepterar villkoren för användande av webbplatsen ombeds avbryta användandet av webbplatsen omedelbart. Om du vill ha mer information, skriv till [email protected]