Integritetspolicy

Bästa Användare,

på denna sida kommer du att hitta information om hanteringen av dina personuppgifter på webbplatsen www.smeg.se (härefter kallad "Webbplatsen"). Vi tillhandahåller informationen inte endast för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (härefter kallad "GDPR"), men även för att dataskydd är en av våra grundläggande värderingar, och vi vill ge dig all information som du kan behöva för att skydda din integritet och för att kontrollera hur dina uppgifter används i förhållande till din användningsupplevelse på Webbplatsen. 

 

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, det vill säga personen som fattar beslut angående metoderna och ändamålen för personuppgiftsbehandlingen, är Smeg Nordic AB, med registrerat kontor på Dockplatsen 1, SE-211 19 Malmö (härefter "Smeg" eller "vi"). Du kan kontakta Smeg genom att skicka ett mejl till [email protected] eller ett brev till Smeg:s kontor.

 

Kategorier och källor av insamlade personuppgifter
När du besöker Webbplatsen, när du fyller i våra online-blanketter, eller när du väljer att motta marknadsföringskommunikation, kan vi behandla följande personuppgifter (exempelvis uppgifter som relaterar till identifierade eller identifierbara personer):

 

 • Uppgifter som du tillhandahåller när du fyller i våra online-blanketter, till exempel för att begära support eller information om Smeg:s produkter och erbjudanden, inklusive identifieringsuppgifter (förnamn och efternamn), kontaktuppgifter (e-postadress, postadress och telefonnummer), information som du tillhandahåller angående de produkter du har köpt och behöver support för, och typen av support du har begärt (inklusive information som finns i fältet för uppgifter för begäran);

 

 • Uppgifter som vi samlar in när du surfar på Webbplatsen ("aktivitetsuppgifter"), som till exempel din IP-adress, Uniform Resource Identifier, tiden när du skickade din begäran, metoden som användes för att skicka begäran till servern, storleken av filen som mottogs i respons, numerisk kod som indikerar status för responsen från servern (framgång, felmeddelande, etc.) och andra parametrar som relaterar till användares operativsystem och miljö. Överföring av sådana uppgifter är implicit i användningen av internet-kommunikationsprotokoll. Dessa uppgifter samlas inte in i syfte att koppla dem till identifierade personer, men kan på grund av sin natur, genom kopplingar och behandling med data som hålls av tredje parter, tillåta identifiering av användare. Dessa uppgifter kan även användas (bland annat) för att fastställa ansvar för databrott mot vår Webbplats.

 

Ändamål och laglig grund för behandling
Vi behöver dina uppgifter för att göra det möjligt för dig att surfa på Webbplatsen, motta produktsupport eller andra produktrelaterade tjänster, hantera andra specifika frågor och motta annan kommunikation. Med ditt samtycke kan vi kontakta dig för att föreslå Smeg-produkter och – tjänster som du kan vara intresserad av.

 

Du hittar mer information nedan. Särskilt kan vi behandla dina uppgifter för följande ändamål:

 

 • Behandling av din begäran för support angående användning och underhåll av en maskin eller svar till dina frågor om våra produkter, tjänster och erbjudanden. Om vi ber dig att fylla i en blankett för att kunna skicka din begäran, vänligen notera att fälten markerade med en asterisk är obligatoriska och om vi saknar relevanta uppgifter kommer vi inte ha möjlighet att besvara din begäran. Lagliga grunden för behandlingen är att fullgöra av ett avtal med dig (i.e. om du köper en maskin och begär hjälp), se GDPR art. 6(1)(b) eller vår berättigade intresse att behandla din begäran, se GDPR art. 6(1)(f);

 

 • Att tillåta registrering av din maskin. Om vi ber dig att fylla i en blankett för att kunna skicka din begäran, vänligen notera att fälten markerade med en asterisk är obligatoriska och om vi saknar relevanta uppgifter kommer vi inte ha möjlighet att besvara din begäran. Vi kan samla in och behandla dessa uppgifter utan ditt uttryckliga samtycke eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten som efterfrågas. Lagliga grunden för behandlingen är att fullgöra ett avtal med dig, se GDPR art. 6(1)(b);

 

 • Att motta automatiserade kommersiella och marknadsföringskommunikation från Smeg Nordic AB, såsom e-post och SMS, och icke-automatiserade telefonsamtal som relaterar till Smeg Group-produkter, att delta i marknadsundersökningar och enkäter om kundbelåtenhet som relaterar till mottagna produkter och tjänster, och inbjudningar till att delta i Smeg:s projekt och event. Ditt samtycke krävs för dessa ändamål och är lagliga grunden för denna behandling av dina personuppgifter, se GDPR art. 6(1)(a). Om du inte motsätter dig genom att kontakta oss via adressen ovan, önskar vi endast att skicka kommunikation som sannolikt intresserar dig, och kommer därför att kontakta dig endast med erbjudanden och kommunikation som är i linje med din profil, baserad på dina preferenser, maskinerna som du har registrerad, och användningen av tjänsterna. Vänligen notera att även om du vägrar att ge ditt samtycke eller tillhandahåller inte uppgifterna som behövs för dessa ändamål, kan du ändå använda våra tjänster fullt ut och fritt, men kommer inte motta någon marknadsföring eller kommersiell kommunikation relaterad till våra produkter;

 

Behandlingsåtgärder
Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas med IT-system och analysverktyg, av auktoriserad personal särskilt utbildad av Smeg. Vi implementerar åtgärder framtagna för att säkerställa tillämpningen av principerna om korrekthet, laglighet och öppenhet som framgår av dataskyddslagstiftningen (inklusive GDPR), och skyddet av din integritet med tekniska och organisatoriska åtgärder designade för att förhindra förlust, olaglig och inkorrekt användning av dina uppgifter, och obehörig tillgång till dina uppgifter.

 

Bevarande av uppgifter
Vi bevarar dina uppgifter under den period som är absolut nödvändig för att fullfölja de ändamål för vilka uppgifterna har samlats in, samt för lagliga ändamål, dock inte längre än 10 år. När du beställer vårt nyhetsbrev eller samtycker till att motta vår marknadsföringskommunikation, kan du be att när som helst avbeställa dessa genom att skriva till adresserna nedan. I detta fall kommer dina uppgifter endast bevaras för att kunna erbjuda andra tjänster som du har begärt (till exempel produktregistrering för att erhålla garanti, supportfrågor etc.). Vi kommer däremot bevara dokumentation om ditt samtycke till att motta elektronisk marknadsföring för två år från och med sista elektroniska marknadsföringsmeddelandet som vi skickat till dig efter avanmälan.

 

Överföring och delning av dina uppgifter
Smeg använder tredjepartsleverantörer för att säkerställa driften av Webbplatsen och tillhandahålla tjänsterna som erbjuds där. Tillgång till dina uppgifter för dessa tredje parter regleras av särskilda avtal som begränsar användningen av dina uppgifter till den behandling som är nödvändigt för driften av Webbplatsen och tjänsterna som erbjuds där. Dessa tredjepartsleverantörer agerar som personuppgiftsbiträden (härefter kallad "Personuppgiftsbiträde") och kan hållas direkt ansvariga om de behandlar uppgifter i strid med instruktioner de har mottagit.

 

Förutom överföring som krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, kan dina uppgifter kommuniceras till Smeg:s behöriga personal som har blivit lämpligen informerade och utbildade, eller till tredje parter som arbetar för Smeg:s räkning och enligt Smeg:s instruktioner som ett Personuppgiftsbiträde, inklusive företag som tillhandahåller tjänster före och efter försäljning relaterade till din maskin. Särskilt i de fall hjälp och support efterfrågas, kommer dina uppgifter att tillgängliggöras för företag som tillhandahåller dessa tjänster för vår räkning, i kapacitet av Personuppgiftsbiträde, som kan ha tillgång till information om fel och defekter i maskiner.

 

Om du samtycker till behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, kan dina personuppgifter även behandlas av marknadsföringsbyråer eller andra företag, i kapacitet av Personuppgiftsbiträden, för ändamål relaterade till hantering och utskick av nyhetsbrev och affärsinformation via e-post, direktförsäljning, marknadsundersökningar eller andra marknadsföringsaktiviteter, såsom tävlingar. Generellt sparar Smeg uppgifterna i Italien eller Europeiska Unionen, men vissa uppgifter kan hanteras av leverantörer utanför Europeiska Unionen. I sådana fall har Smeg ingått i särskilda avtal som kräver att leverantören inte endast tillhandahåller garantierna ovan men även ytterligare garantier som specificeras i GDPR (till exempel användningen av avtal godkända av Europeiska kommissionen enligt GDPR). Förutom detta, på grund av skäl relaterade till var Smeg:s servrar ligger (eller leverantörernas servrar), använder sig Smeg av tjänster av leverantörer som befinner sig utanför Europeiska Unionen (såsom de som tillhandahåller telefonservice eller hosting-tjänster), som agerar i kapacitet av Personuppgiftsbiträden. I dessa fall förbinder sig Smeg att garantera lämpligt skydd och säkerställa de registrerades rättigheter, inklusive användningen av standardavtalsvillkor. Under normal verksamhet, kan dina personuppgifter överföras till utövare av yrkesverksamhet, konsultfirmor eller andra parter som agerar i kapacitet av självständiga Personuppgiftsansvariga.

 

Dessutom kan dina uppgifter, med ditt samtycke, överföras till andra parter som agerar som självständiga Personuppgiftsansvariga, inklusive Smeg:s affärspartners, för deras marknadsföringsändamål eller tillhandahållande av tjänster. Om Smeg skulle bli involverad i ordinära eller extraordinära företagstransaktioner, kan dina uppgifter överföras till parterna som är involverade i sådana transaktioner och Smeg:s representanter eller till andra parter till ovannämnda transaktioner, om det är nödvändigt för relaterade bedömningar.

 

Registrerades rättigheter
Enligt dataskyddslagstiftningen, kan du kontrollera hur dina uppgifter behandlas, och begränsa behandlingen om tillämpligt. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst, utan kostnad, genom att kontakta oss på adresserna ovan. Smeg kommer att göra allt som är nödvändigt för att underlätta utövandet av dina rättigheter. Särskilt, enligt art. 15-21 GDPR, har du rätt till att:

 

 • Motta en bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter, tillgång till dina uppgifter och erhålla en kopia (rätt till tillgång);

 

 • Uppdatera, ändra och/eller korrigera dina personuppgifter (rätt till rättelse);

 

 • Begära radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter i de fall som preciseras i GDPR, inklusive där uppgifter har behandlats olagligt eller om uppgifternas bevarande är inte nödvändigt i förhållande till ändamålen för vilka uppgifterna samlades eller annars behandlas (rätt till radering och rätt till begränsning);

 

 • Återkalla ditt samtycke, där det lämnats, när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandling som baserats på samtycket som lämnats innan återkallelsen (rätt att återkalla samtycket);

 

 • Inom gränserna som sätts av GDPR:s bestämmelser, motta en kopia av uppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt format som är maskinläsbart, och begära överföring av sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (rätt till dataportabilitet);

 

 • Göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter i de fall som specificeras i GDPR (rätt att göra invändningar).

 

Begäran för radering av uppgifter kan begränsas av tillämpliga lagliga och regulatoriska skyldigheter att lagra dokumentation. Du kan utöva dina rättigheter när som helst genom att skicka e-post till [email protected] eller ett brev till Smeg:s kontor, till adresserna ovan. När du kontaktar oss, vänligen inkludera ditt namn, e-postadress, postadress och/eller telefonnummer för att säkerställa att vi kan hantera din begäran på rätt sätt.

 

Om du tror att dina personuppgifter inte har behandlats enligt lagen eller vill inge ett klagomål om uppgifternas användning, kan du inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar i, eller där du tror misstänkta olagliga behandlingen har skett.

 

Integritetspolicy för arbetssökande

Smeg Nordic AB önskar informera dig om behandlingen av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.

 

Personuppgiftsansvarig
Den personuppgiftsansvarige är Smeg Nordic AB (Härefter "Smeg" eller "vi") med registrerat kontor på Dockplatsen 1 SE-211 19 Malmö.
Du kan kontakta Smeg genom att skriva till adressen ovan eller genom att maila till [email protected].

 

Hur vi samlar in dina uppgifter
Vi samlar generellt sätt in personuppgifter från dig, till exempel när du ansöker om jobb genom att skicka in ditt CV genom email eller via vår hemsida. Vi kan också samla in dina personuppgifter från tredje parter, såsom rekryteringsbyråer som bistår Smeg i rekryteringsprocessen, skolor och universitet som deltar i speciella samarbetsprojekt. När en ansökan har lämnats in, kan vi också samla in dina uppgifter vid intervjuer och genom frågeformulär som genomförs för att fördjupa vår kunskap om dina kvalifikationer, färdigheter, erfarenheter och anställningsbakgrund.

 

Insamlade personuppgifter, ändamål och laglig grund för behandlingen
Under hela rekryteringsprocessen behandlar Smeg dina privata- och kontaktuppgifter såsom namn, efternamn, födelsedatum, telefonnummer, adress och e-mailadress. Vi ber dig också att ange vilken tjänst du söker, inkludera information om din utbildning i våra formulär, kvalifikationer och yrkesmässiga erfarenheter, att specificera någon familjerelation till våra anställda för att garantera öppenhet i vår rekryteringsprocess. Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

 

 • Hantering av ansökningsprocessen: För att ta emot din ansökan och göra en generell överblick av den mottagna ansökningen, generell HR-administration och hantering;

 

 • Ordentlig utvärdering av din ansökan: för att utvärdera hur väl du passar för tjänsten;

 

 • Efterlevnad av våra legala skyldigheter, såsom för att uppfylla våra skyldigheter kopplade till lika möjligheter.

Vi behöver inte ditt samtycke för att behandla dina uppgifter. Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att genomföra alla åtgärder som är nödvändiga innan vi ingår ett avtal med dig och för att efterleva tillämplig lagstiftning tillämplig vid rekryteringsprocessen, såsom de lagar som kräver att lika möjligheter garanteras. Av denna anledning kan vi också komma att samla in speciella kategorier av data, inkluderat uppgifter rörande din hälsa (exempelvis specialbehov), när detta krävs eller inom de gränser som ställs upp enligt lag, såsom arbetsrätt och socialförsäkringslagstiftning. Tillhandahållandet av dina uppgifter är obligatoriska och om du inte lämnar dina personuppgifter kommer vi inte att kunna inleda, fortsätta och/eller hantera rekryteringsprocessen ordentligt.

 

Angående dina anhörigas personuppgifter som behandlas för att garantera öppenhet i rekryteringsprocessen, är det ditt ansvar att kommunicera innehåller av denna integritetspolicy till dina anhöriga.

 

Hur vi behandlar dina uppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av auktoriserad personal involverad i rekryteringsprocessen genom användning av IT- och manuella system. Vi tillämpar specifika säkerhetsåtgärder för att för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer till exempel, när det är nödvändigt att behandla speciella kategorier av personuppgifter, såsom uppgifter rörande din hälsa, att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder, både för våra IT system och för pappersfiler, vilka kommer vara ordentligt låsta.

 

Hur länge vi behandlar dina uppgifter
Dina data kommer att lagras så länge det krävs för att uppfylla de ovan nämna ändamålen. Vi kommer att lagra dina uppgifter under hela rekryteringsprocessen du är involverad i, plus ytterligare 12 månader efter det. Efter denna tidperiod kommer vi att radera dina uppgifter förutom då din ansökan leder till anställning och vi behöver ingår ett anställningsavtal med dig.


För att anställa personal med specialkunskaper och kvalifikationer och för att bevara underlag av deras ansökan i syfte att utvärdera sådana kandidater för olika och framtida positioner, kan vi – med ditt samtycke – bevara personuppgifter kopplade till högkvalitetsprofiler under längre än 12 månader från och med anställningsprocessens slut. I detta fall kommer dina uppgifter lagras under 2 år från anställningsprocessen som du var del av tog slut in.

 

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter i relation till dina personuppgifter, inkluderat rätten att motsätta dig behandlingen i viss utsträckning. Du kan kostnadsfritt utöva dina rättigheter vid vilken tid som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna tillhandahållna under "Personuppgiftsansvarig". Smeg kommer att göra allt som är nödvändigt för att hantera utövandet av dina rättigheter.
Du har rätt att:

 

 • Erhålla bekräftelse på huruvida uppgifter gällande dig behandlas, få tillgångar till innehållet och erhålla en kopia (rätten till tillgång);

 

 • Uppdatera, ändra och/eller rätta dina personuppgifter (rätt till rättning);

 

 • Begära radering eller begränsning av personuppgiftsbehandling i de fall som anges i Förordningen, därtill inkluderat då uppgifter har behandlats I strid mot lagen eller då lagringen inte är nödvändig i relation till ändamålet för vilken uppgifterna samlades in eller I övrigt behandlade (rätten till radering och rätten till begränsning);

 

 • När som helst återkalla samtycke i de fall samtycke lämnats, utan att lagligheten av behandlingen som sket innan återkallandet baserat på samtycket påverkas. (rätt att återkalla samtycke);

 

 • Under vissa omständigheter få en kopia av personuppgifterna som har tillhandahållits av dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att begära att de uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (rätt till dataportabilitet);

 

 • Rätten att motsätta dig behandlingen, under vissa omständigheter (speciellt i de fall vi inte behöver behandla uppgifterna för att uppfylla våra kontraktuella eller lagliga skyldigheter och i relation till behandlingen för direkt marknadsföringsändamål) (rätt att motsätta sig behandling);

 

 • Rätten att inte vara föremål för beslut endast baserade på automatiskt beslutsfattande.

 

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid mot dataskyddslagstiftning eller om du har ett olöst klagomål I relation till behandlingen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du bor eller på det ställe där den misstänkta överträdelsen skedde.

 

Uppdateringar till integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till en annan. Smeg kommer att tillhandahålla senaste uppdateringen i slutet av integritetspolicyn. 

Senast uppdaterad den 31 maj 2021.