Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en diensten van SMEG Belgium NV (hierna “SMEG” of “wij”) met haar klant, die koper of afnemer is. Enige voorwaarden uitgaande van de klant.
1.2. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules of van deze algemene verkoopsvoorwaarden in hun geheel.


2. Offerte
2.1. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte.
2.2. Iedere aanvaarding van een levering door de wederpartij impliceert in ieder geval een aanvaarding van de volledige offerte door de klant.


3. Annulering
3.1. Ingeval een overeenkomst of bestelling, door of lastens de klant wordt geannuleerd, is SMEG gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding van 35% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling of overeenkomst te vorderen, onverminderd het uitdrukkelijke recht van SMEG om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.
3.2. Een overeenkomst of bestelling, door of lastens de Klant, kan niet gedeeltelijk zijn. Elke annulering zal beschouwd worden als een annulering van de volledige overeenkomst of bestelling.


4. Levering
4.1. SMEG is te allen tijde gerechtigd om over te gaan tot deelleveringen.
4.2. SMEG zal haar verbintenissen binnen een redelijke termijn uitvoeren. Alle door SMEG opgegeven levertermijnen zijn indicatief.
4.3. De leveringen gebeuren op het overeengekomen adres; bij gebrek waaraan op de maatschappelijke zetel van de klant.
4.4. Indien de klant de bestelde goederen niet op het overeengekomen tijdstip ophaalt of de goederen niet in ontvangst op de overeengekomen plaats en tijdstip, hebben wij het recht betaling van deze bestelde goederen te vorderen, alsook de bijkomende transportkosten en de daar uitvloeiende kosten van opslag van deze goederen. Indien de goederen één maand na ingebrekestelling door SMEG nog niet afgehaald zijn door de klant zal de overeenkomst als van rechtswege ontbonden worden beschouwd ten laste van de wederpartij. De bestelde goederen mogen opnieuw door SMEG worden verkocht, onverminderd haar verhaal op schadevergoeding.
4.5. De klant is gehouden de goederen te controleren voor zichtbare gebreken, hoeveelheid en conformiteit op het ogenblik van levering. De in-ontvangst-name van de goederen door de klant geldt als aanvaarding van de goederen.


5. Garantie
5.1. Indien de klant de goederen verkoopt aan een consument, neemt SMEG de wettelijke garantie voor zijn rekening. Uitzondering op deze regelgeving zijn goederen die de klant verkoopt aan een consument, waarbij de verkoopdatum aan de consument en de aankoopdatum van deze goederen, aangekocht bij SMEG Belgium NV, met meer dan 24 maanden verschilt. De klant zal daartoe echter al het nodige doen om SMEG tijdig en correct te informeren omtrent klachten of vragen die de eindklant aan hem bezorgd. De klant zal SMEG vrijwaren voor alle schade en nadelige gevolgen voor SMEG indien de klant niet correct of ontijdig de benodigde gegevens aan SMEG heeft bezorgd voor een efficiënte, correcte en tijdige afhandeling van een klacht onder de wettelijke garantie van de eindconsument.


6. Prijzen
6.1. Onze prijzen zijn exclusief BTW. Onze prijslijsten worden van tijd tot tijd aangepast. Enkel de laatst meegedeelde prijslijst is geldig.
6.2. De vermelde prijzen voor de goederen zijn inclusief standaardverpakking. De opgegeven prijzen gelden voor het leveren van de goederen op euro-paletten of met een andere standaard verpakking van SMEG. Alle bijkomende kosten veroorzaakt door het niet-kunnen ontvangen van de goederen bij levering op euro-paletten of met een andere standaard verpakking van SMEG, zullen bijkomend gefactureerd worden.
6.3. De leveringsverplichting van SMEG, en derhalve de prijzen, omvatten niet de aflevering van bijzondere certificaten of testrapporten, tenzij dit afzonderlijk wordt vermeld als een kenmerk van de goederen of diensten.


7. Betaling – facturatie
7.1. Facturen die op hun vervaldag niet betaald zijn brengen zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar en worden automatisch verhoogd met 15% op het factuurbedrag (excl. BTW) ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Hierbij hebben wij het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding de uitvoering van de lopende bestellingen op te schorten, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst en op schadevergoeding.
7.2. De laattijdige betaling van één factuur maakt alle andere openstaande facturen opeisbaar.
7.3. Een klacht van de klant verleent hem niet het recht zijn betalingen aan ons geheel of gedeeltelijk op te schorten.
7.4. Schuldvergelijking door de klant is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SMEG.
7.5. Indien de klant de facturen niet tijdig betaalt, verliest deze alle recht op de toegestane kortingen of andere voordelen.
7.6. Een aanvaarding door SMEG van een gedeeltelijke betaling door de klant gebeurt onder alle voorbehoud, zonder dat deze aanvaarding kan worden beschouwd als een afstand van recht met betrekking tot het invorderen van het openstaande saldo, intresten en kosten.
7.7. De klant moet zijn klacht met betrekking tot facturen binnen de drie (3) werkdagen na ontvangst van de factuur aan SMEG melden per aangetekende brief of per e-mail.


8. Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere onafhankelijk van onze wil optredende gebeurtenis ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals onder meer: stakingen bij onze leveranciers of onze onderneming, embargo’s, overheidsmaatregelen, oorlogen en vergelijkbare situaties, lock-outs, epidemieën, brand en andere ernstige storingen bij SMEG, ernstige ongevallen, belemmeringen door derden, en in het algemeen, alle gebeurtenissen die van die aard zijn dat zij onze bevoorradingen belemmeren.


9. Aansprakelijkheid
9.1. SMEG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade. Indirecte schade omvat - maar is niet beperkt tot - winstderving, verlies van kansen, vertraging in de uitvoering van enig project, productie of werken bij de klant of diens klanten.
9.2. SMEG kan evenmin aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van verkeerde of onaangepaste aanwending van de goederen, en/of schade ten gevolge het niet-naleven door de klant en/of diens personeelsleden/medewerkers/aangestelden van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de veiligheidsinstructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van de respectievelijke goederen.
9.3. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van SMEG in ieder geval beperkt tot het gefactureerde bedrag voor de goederen of diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.
9.4. De aansprakelijkheidsbeperkingen in voorgaande artikelen zijn niet van toepassing ingeval van bedrog of opzet van SMEG, doch wel ingeval van opzet van aangestelde(n).
9.5. Ingeval van een verborgen gebrek, kan de klant enkel aanspraak maken op de vervanging van het gebrekkige goed door hetzelfde of een gelijkwaardig goed. De klant kan geen aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.


10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door ons geleverde en/of nog te leveren goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuurprijs, bijkomende verschuldigde vergoedingen en kosten.
10.2. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. De klant verbindt zich ertoe om de onbetaalde goederen te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. De klant verleent SMEG de toestemming op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan SMEG.
10.3. Indien derden beslag leggen op deze goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om SMEG daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.4. Wanneer de klant in gebreke blijft de prijs te betalen, zijn wij gerechtigd op eenvoudig verzoek onmiddellijk teruggave van de goederen verlangen op kosten van de klant. Bij teruggave van goederen worden onze kosten en minderwaarde in mindering gebracht.
10.5. De klant is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het bezit van een derde te stellen en/of in bruikleen – of verbruikleen te geven en/of op welke wijze dan ook te bezwaren.


11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Alle door SMEG uitgebrachte offertes, tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven onze eigendom. Deze informatie mag, behoudens voor uitvoering van de overeenkomst, niet gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de partijen


12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
12.1. Alle overeenkomsten en iedere relatie tussen SMEG en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op enige overeenkomst of relatie tussen SMEG en de Klant zullen uitsluitend worden gebracht voor de materieel bevoegde rechtbank waar SMEG haar maatschappelijke zetel heeft of voor de Ondernemingsrechtbank GENT, afdeling DENDERMONDE, dan wel waar de maatschappelijke zetel van de Klant zich bevindt, naar keuze van SMEG.

Ontdek meer