Privacyverklaring sollicitanten

Smeg Belgium NV informeert u hierbij graag over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Smeg Belgium NV (hierna aangeduid als Smeg of wij), statutair gevestigd te Schoonmansveld 12, 2870 Puurs.

U kunt contact opnemen met Smeg door te schrijven naar bovenstaand adres of door een e-mail te sturen naar privacy@smeg.be.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

In het algemeen verzamelen wij uw persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld door het opsturen van uw CV of via onze website solliciteert op een vacature. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen bij derden, zoals wervingsbureaus waarvan Smeg gebruik maakt in de werving- en selectieprocedure en scholen en universiteiten via specifieke samenwerkingsprojecten. Na ontvangst van uw sollicitatie kunnen wij ook gegevens over u verzamelen tijdens sollicitatiegesprekken en middels vragenlijsten waarmee wij nadere informatie over uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring en arbeidsverleden verkrijgen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel? Rechtsgrond van de verwerking

Tijdens de gehele sollicitatieprocedure verzamelt en verwerkt Smeg uw persoonlijke gegevens en contactgegevens, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, huisadres en e-mailadres. Ook vragen wij u om aan te geven op welke functie u solliciteert, om in onze formulieren informatie te verstrekken over uw vooropleiding, kwalificaties en vorige werkgevers en, om de transparantie in de sollicitatieprocedure te garanderen, of u familieleden hebt onder het Smeg-personeel. Wij kunnen uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

a) beheersing van het sollicitatieproces: het in ontvangst nemen van uw sollicitatie en een globale inschatting maken van de ontvangen sollicitatie, personeelsadministratie en -beheer;

b) nadere beoordeling van uw sollicitatie: ter beoordeling van uw geschiktheid voor de functie;

c) naleving van onze wettelijke verplichtingen, zoals op het gebied van gelijke kansen.

Wij hebben geen toestemming van u nodig om uw gegevens te verwerken. Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het nemen van alle noodzakelijke stappen alvorens een overeenkomst met u aan te gaan, o.g.v. AVG art. 6(1)(b), en om te voldoen aan overige wettelijke verplichtingen die op ons rusten in het kader van de sollicitatieprocedure, o.g.v. AVG art. 6(1)(c), zoals op grond van wetgeving die het bieden van gelijke kansen garandeert. Om deze redenen kunnen wij ook bijzondere categorieën gegevens verzamelen, met name ten aanzien van uw gezondheid (of u bijzondere behoeften heeft), voor zover deze informatie voor een bepaalde functie relevant is en valt binnen de wettelijk vastgestelde beperkingen, zoals op grond van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, o.g.v. AVG art. 9(2)(b).

U bent verplicht deze gegevens te verstrekken; indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, zijn wij helaas niet in staat de sollicitatieprocedure naar behoren op te starten, uit te voeren en aan te sturen.

Ten aanzien van de gegevens van uw familieleden die worden verwerkt teneinde de transparantie van de sollicitatieprocedure te waarborgen, dient u ervoor te zorgen dat zij van de inhoud van deze privacyverklaring in kennis worden gesteld.

 

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden zowel handmatig als via IT-systemen verwerkt door onze bij de sollicitatieprocedure betrokken en daartoe gemachtigde personeelsleden. Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij specifieke beveiligingsmaatregelen ingevoerd. Indien het bijvoorbeeld noodzakelijk is om bijzondere categorieën gegevens, zoals gezondheidsgegevens, te verwerken, implementeren wij passende beveiligingsmaatregelen voor zowel onze IT-systemen als voor fysieke documenten, die deugdelijk worden vergrendeld.

 

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als noodzakelijk is ter vervulling van de hierboven genoemde doeleinden. Uw gegevens worden bewaard gedurende de sollicitatieprocedure en voor een periode van 12 maanden na afloop daarvan. Na deze termijn worden uw gegevens gewist, tenzij u wordt aangenomen en wij een dienstverband met u zullen aangaan.

In het kader van werving van personeel met specifieke vaardigheden en kwalificaties en om gegevens van hun sollicitaties te bewaren zodat zij ook in aanmerking kunnen komen voor andere of toekomstige functies, kunnen wij, alleen indien u daar toestemming voor geeft, persoonsgegevens bewaren met betrekking tot hooggekwalificeerde profielen voor een langere periode dan 12 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure. In dit geval worden uw gegevens bewaard voor een periode van vijf jaar na afloop van de sollicitatieprocedure waaraan u hebt deelgenomen.

 

Met wie delen wij uw gegevens en waar?

Uw gegevens worden verwerkt door ons daartoe gemachtigde personeel en door personeel van derden die namens en volgens de instructies van Smeg handelen als verwerkers, waaronder zij die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de IT-systemen of het verlenen van online diensten.

Uw gegevens kunnen verder worden gedeeld met professionele dienstverleners, wervingsbureaus, adviesbureaus of andere entiteiten die handelen als onafhankelijke verwerkers en met autoriteiten aan wie uw gegevens bekendgemaakt moeten worden ter nakoming van wettelijke verplichtingen. Zo kunnen wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens bekend te maken aan de belastingdienst en sociale-verzekeringsinstellingen.

Uw gegevens kunnen daarnaast worden gedeeld met andere ondernemingen die deel uitmaken van de Smeg groep, met name voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van de interne organisatie van Smeg en van de Smeg groep waarvan zij deel uitmaakt.

Wij wijzen u erop dat uw gegevens niet worden overgebracht naar landen buiten de EER.

 

Uw rechten

U beschikt ten aanzien van uw persoonsgegevens over bepaalde rechten, waaronder het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken. U kunt deze rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door contact met ons op te nemen op de hierboven onder "Verwerkingsverantwoordelijke" vermelde wijze. Smeg doet alles in haar vermogen om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen.

 

U hebt het recht:

tot het krijgen van een bevestiging of gegevens met betrekking tot u worden verwerkt, om deze gegevens in te zien en daar een afschrift van te ontvangen (recht van inzage);

uw persoonsgegevens te actualiseren, aan te passen en/of te corrigeren (recht op rectificatie);

op het wissen van gegevens of beperking van de verwerking ervan in de in de AVG genoemde gevallen, onder meer indien de gegevens zijn verwerkt in strijd met de wet of voor zover opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens waren verzameld of anderszins verwerkt (recht op gegevenswissing en beperking);

de door u gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan (recht op intrekking toestemming);

in bepaalde omstandigheden, tot het ontvangen van een afschrift van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en die gegevens indien technisch mogelijk over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid);

om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen verwerking (met name indien wij de gegevens niet hoeven te verwerken ter voldoening aan een contractueel of ander wettelijk voorschrift en in verband met verwerking voor direct marketing-doeleinden) (recht van bezwaar);

niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

 

Indien u meent dat uw gegevens niet zijn verwerkt overeenkomstig de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens of indien u een niet opgeloste klacht hebt ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waarin u woonachtig of werkzaam bent of waarin de vermeende schending heeft plaatsgevonden.